Lasten kokemuksia terveydenhuollosta – Euroopan neuvoston lasten terveydenhuoltoon liittyvän kyselyn Suomen raportti.

Kirsi Pollari, lapsiasiavaltuutetun toimisto 28.9.2011. Vain verkkoversio.

Lue julkaisu (pdf, 56 s.)

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artiklan mukaan lapsella on oltava mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä häntä koskevissa asioissa ja lapsen mielipiteet on otettava myös huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Kyse on lapsen osallistumisen oikeuden toteutumisesta. Terveydenhuollon osalta se edellyttää, että kaikilla lapsilla ja lapsiryhmillä on oikeus ilmaista näkemyksiään sekä osallistua lasten terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kuitenkin lasten ja nuorten kokemuksia terveydenhuollosta on tutkittu vähän eikä myöskään lasten omia palautteita heidän hoidostaan ole kerätty säännöllisesti tai systemaattisesti terveydenhuollon laadun kehittämiseksi. Erityisesti pienten lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen on jäänyt vähäiseksi.

Euroopan neuvosto pyysi keväällä 2011 jäsenmaitaan toteuttamaan kyselyn, jossa lapsilta ja nuorilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan terveyden- ja sairaanhoidosta. Suomen osalta kyselyn toteutti lapsiasiavaltuutettu yhdessä HUS, HYKS, Lasten ja nuorten sairaalan sekä Keski-Suomen keskussairaalan lastenosaston kanssa. Suomessa kyselyyn vastasi 54 lasta ja nuorta, joiden vastausten perusteella tämä raportti on koostettu.

Kyselyssä tuli esille, että lapsille tärkeitä asioita olivat muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten halu ja kyky kuunnella lasta sekä selittää asioita ymmärrettävällä tavalla suoraan lapselle. Suurin osa kyselyyn vastanneista lapsista (65%) ilmoitti saaneensa haluamaansa tietoa hoitoonsa liittyen ja selkeä enemmistö vastanneista (78%) totesi ymmärtäneensä heille annetut tiedot. Lapsista 89% oli myös kokenut terveydenhuollon ammattilaisten puhuneen hoitotilanteessa suoraan heille eikä yksinomaan mukana olleelle aikuiselle. Erityisesti lasten vastauksissa korostui oman vanhemman läsnäolon ja tuen merkitys sekä sairaalassa olon aikana että hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Lasten viihtymiseen sairaalassa vaikuttaa lapsille sopiva ja suunniteltu ympäristö. Tässä kyselyssä lapset arvostivat etenkin hyvän ruuan sekä riittävän, ikätasoisen ajanvietteen ja tekemisen merkitystä sairaalassa.

Vaikka tästä Suomen osalta toteutetusta pienimuotoisesta kyselystä ei voidakaan vetää yleisiä johtopäätöksiä tai laajempia tulkintoja, kysely kuitenkin herättää pohtimaan lapsen ja nuoren asemaa oman hoitonsa arvioijana sekä itsenäisenä palautteen antajana. Esimerkiksi tässä kyselyssä vain 27% lapsista toi esille, että heiltä oli kysytty heidän kokemuksistaan sairaalassa tai vastaanottokäynnillä. Kuitenkin lasten omien kokemusten esille tuominen on oleellisen tärkeää, sillä aikuisten käsitykset hoidon hyvästä laadusta voivat poiketa lasten omista mielipiteistä. Lapsille merkitykselliset asiat, mieltä askarruttavat ongelmat sekä ilon ja helpotuksen aiheet eivät selviä yksinomaan aikuisten käsityksistä, vaan ne selviävät lapsia kuulemalla ja heidän näkemyksensä huomioimalla. Lasten osallistumista tarvitaan kehitettäessä terveydenhuoltoa lapsiystävällisempään suuntaan.

 


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.