8.12.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
1.12.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä
29.11.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lakialoitteesta LA 81/2016 vp laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta
15.11.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 100/2017 vp
14.11.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin
5.10.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
4.10.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekis-teröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta HE 104/2017 vp
29.9.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto EN:n yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 2. arviointikierroksen kysely ja yleiskyselyn päivittäminen
15.9.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
8.9.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) muistiosta ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi
28.8.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista
11.8.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen nuorisopolitiikan ja -työn ohjelmaksi vuosille 2017-2019
5.7.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta
19.6.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
16.6.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä nimilain uudistamiseksi
5.6.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta
18.5.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
27.4.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvakotilaiksi
5.4.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle äitiyslakia koskevasta kansalaisaloitteesta
28.3.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
9.3.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle ehdotuksesta viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi taistelualueelta palaajien kanssa toimimiseksi
2.3.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
12.1.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi
11.1.2017(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR) laadittavasta Suomen kolmannesta kansallisesta raporttiluonnoksesta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.