Lapsiasianeuvottelukunta valtuutetun tukena

Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten valtioneuvoston asettama lapsiasianeuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu.

Valtioneuvosto asettaa lapsiasianeuvottelukunnan lapsiasiavaltuutetun ehdotuksesta. Lapsiasianeuvottelukunnassa ovat edustettuina eri hallinnonalat, alue- ja paikallistaso, järjestöt sekä muut vastaavat tahot.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä
  • edistää kansallisten ja kansainvälisten eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa
  • toimia lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että asenteita kehitetään lapsimyönteisemmiksi ja että edistetään tietojen saamista lasten asemasta ja oikeuksista
  • hoitaa muita toimialaansa kuuluvia asioita, joita lapsiasiavaltuutettu tuo käsiteltäväksi.

En delegation bistår ombudsmannen

En barnombudsmannadelegation som tillsätts av statsrådet bistår barnombudsmannen.

Delegationens uppgifter är att

  • Lägga fram förslag och ge utlåtanden om främjandet av barnens ställning och rättigheter
  • Främja samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter
  • Bevaka och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen i frågor som gäller barn
  • Stärka barnens ställning i samhället samt verka för att attityderna i samhället utvecklas i en mer positiv riktning i fråga om barn och att inhämtandet av information om barnens ställning och rättigheter främjas
  • Sköta övriga, av barnombudsmannen förelagda frågor, som hör till verksamhetsområdet.

I delegationen finns olika förvaltningsområden, regional och lokal nivå, organisationer och andra motsvarande instanser representerade. Barnombudsmannen är ordförande för delegationen. Delegationen sammanträder fyra gånger årligen. Den hör sakkunniga från olika områden, ordnar seminarier, ger utlåtanden och gör ställningstaganden, delar ut information om barnfrågor och samarbetar med flera aktörer. Delegationens två sektioner, arbetsgruppen för barninformation och sektionen för barnskyddet samlar sakkunniga från olika områden till utvecklingsarbete.

Promemoria: Tillsättning av barnombudsmannadelegationen


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.