Lapsiasianeuvottelukunta

Lapsiasianeuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 1.12.2019–30.11.2024:

Puheenjohtaja: Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
Varapuheenjohtaja: Erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

Jäsen: Sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaali- ja terveysministeriö
Varajäsen: Erityisasiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsen: Johtaja Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö
Varajäsen: Yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö

Jäsen: Lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, ulkoministeriö
Varajäsen: Poliisitarkastaja Miia Lehtinen, sisäministeriö

Jäsen: Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö
Varajäsen: Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA

Jäsen: Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
Varajäsen: Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia

Jäsen: Opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus
Varajäsen: Johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Jäsen: Johtava asiantuntija Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Varajäsen: Lakiyksikön päällikkö Mia Helle, Kansaneläkelaitos

Jäsen: Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Varajäsen: Erityisasiantuntija Lauri Palsa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Jäsen: Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus
Varajäsen: Johtaja Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto

Jäsen: Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Varajäsen: Tutkimusprofessori Kristiina Huttunen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Jäsen: Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Varajäsen: Hallituksen jäsen Katri Malmi, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Jäsen: Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
Varajäsen: Tutkijatohtori Antti Malinen, Lapsuudentutkimuksen seura ry

Jäsen: Hallituksen jäsen Elias Vartio, Vammaisfoorumi ry
Varajäsen: Sihteeri Peter Csonka, Lastenlääkäriyhdistys ry

Jäsen: Johtaja Mirella Huttunen, Suomen UNICEF
Varajäsen: Kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

Pysyvät asiantuntijajäsenet:

Lapsiasiavaltuutettu on lisäksi kutsunut neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajan esittelijäneuvos Kirsti Kurki-Suonion, professori emeritus Jouni Välijärven, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, varatuomari Johanna Laisaaren sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkosen. Pysyvillä asiantuntijoilla ja lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunnalla on neuvottelukunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus.


Barnombudsmannadelegationen

Medlemmar i barnens rådgivande kommitté 1.12.2019 – 30.11.2024 

Ordförande: Barnombudsmannen Elina Pekkarinen
Vice ordförande: Specialforskare Terhi Tuukkanen, barnombudsmannens byrå

Medlem: Socialråd Marjo Malja, social- och hälsovårdsministeriet

Suppleant: Specialsakkunnig Janne Savolainen, arbets- och näringsministeriet

Medlem: Direktör Henni Axelin, undervisnings- och kulturministeriet
Suppleant: Överarkitektet Antti Autio, miljöministeriet

Medlem: Lagstiftningssekreterare Katja Kuuppelomäki, utrikesministeriet
Suppleant: Polisinspektör Miia Lehtinen, inrikesministeriet

Medlem: Konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet
Suppleant: Utvecklingsdirektör Tiina Ristikari, Självständighetsjubileets barnstiftelse sr. (Itla)

Medlem: Lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, justitieministeriet

Suppleant: Programråd Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli

Medlem: Undervisningsråd Kati Costiander, Utbildningsstyrelsen

Suppleant: Direktör Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket

Medlem: Ledande Expert Jukka Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd

Suppleant: Chef för juridiska enheten Mia Helle, Folkpensionsanstalten

Medlem: Överdirektör Mikael Luukanen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Suppleant: Forskare Lauri Palsa, Nationella audiovisuella institutet

Medlem: Polisinspektör Pekka Heikkinen, Polisstyrelsen

Suppleant: Chef Tirsa Forssell, Migrationsverket

Medlem: Generaldirektör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Suppleant: Forskningsprofessor Kristiina Huttunen, Statens ekonomiska forskningscentral

Medlem: Verksamhetsledare Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd rf

Suppleant: Styrelsemedlem Katri Malmi, Finlands Ungdomssamarbete – Allianssi rf

Medlem: Ledande expert, jurist Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund rf)ry

Suppleant: Doktorand Antti Malinen, Finländska sällskapet för barndomsforskning rf

Medlem: Styrelsemedlem Elias Vartio, Handikappforum rf

Suppleant: Sekreterare Peter Csonka, Barnläkarföreningen i Finland rf

Medlem: Chef för inrikes intressebevakning Mirella Huttunen, Finlands Unicef

Suppleant: Utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet

Permanenta expertmedlemmar

Som permanenta expertmedlemmar har barnombudsmannen inbjudit referendarierådet vid riksdagens justitieombudsmans kansli Kirsti Kurki-Suonio, professor emeritus Jouni Välijärvi, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, vicehäradshövding  Johanna Laisaari och direktör för fostran och familjefrågor i den finska evangelisk-lutherska kyrkans kyrkostyrelsen Jarmo Kokkonen. Permanenta experter och personal vid barnombudsmannens byrå ska ha rätt att tala och delta i barnombudsmannadelegationen.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.