8.12.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
1.12.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä
29.11.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lakialoitteesta LA 81/2016 vp laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta
15.11.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 100/2017 vp
14.11.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin
5.10.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
4.10.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekis-teröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta HE 104/2017 vp
29.9.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto EN:n yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan 2. arviointikierroksen kysely ja yleiskyselyn päivittäminen
15.9.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
8.9.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) muistiosta ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi
28.8.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista
11.8.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen nuorisopolitiikan ja -työn ohjelmaksi vuosille 2017-2019
5.7.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta
19.6.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
16.6.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä nimilain uudistamiseksi
5.6.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta
18.5.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021
27.4.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvakotilaiksi
5.4.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle äitiyslakia koskevasta kansalaisaloitteesta
28.3.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
9.3.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle ehdotuksesta viranomaisten yhteistyön järjestämiseksi taistelualueelta palaajien kanssa toimimiseksi
2.3.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
12.1.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi
11.1.2017Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR) laadittavasta Suomen kolmannesta kansallisesta raporttiluonnoksesta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.