Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 1050/2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
LAPS/35/2018
Päivitetty 24.7.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 JYVÄSKYLÄ
Vaihde +358 (0)295 666 850

2. REKISTERIN NIMI
Lapsiasiavaltuutetun toimiston markkinointirekisteri

3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yhteyshenkilö:
Merike Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. +358 (0)295 666 850
lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
• Uutiskirjeiden toimittaminen
• Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
• Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
• Palautteen käsittely ja yhteydenpito
• Uutiskirjeiden tilaajien käyttäjäanalyysi
Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
• Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
• Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
• Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestel-mä ja selain

6. TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riit-tävästä tasosta.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kan-nalta.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolel-la ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpi-täjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perus-tuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoit-tamiseen.

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.