Hoppa till innehåll

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och den nationella barnskyddslagen skall man hjälpa barnen som finns i Syrien

Barnombudsmannen ska genom initiativ, råd och anvisningar påverka det samhälleliga beslutsfattandet i frågor som gäller barn och driva på att barnens intressen tillvaratas i samhället. Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 - 60/1991), som är en människorättskonvention som implementerats i lagen.
Barnombudsmannen har kontaktas angående situationen för finska barn som finns i Syrien. Barnombudsmannen har redan tidigare vädjat till olika beslutande instanser för att barnens situation och möjligheter för återsändande skulle utvärderas med hänsyn till barnens rättigheter.

Barnombudsmannen har konstaterat och konstaterar fortfarande att när det gäller barn i Syriens område måste man följa bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Enligt konventionen måste konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. Vid behov måste man samarbeta internationellt för att säkerställa dessa rättigheter. I allt beslutsfattande ska beaktas vad som är barnets bästa.

Enligt barnkonventionen har varje konventionsstat åtagit sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd. Barnet kan skiljas från sina föräldrar när behöriga myndigheter som är underställda rättslig prövning, i enighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, bedömer det vara nödvändigt för barnets bästa.

Barnkonventionen förbjuder diskriminering av barn på grund av barnets eller dess förälders eller annan laglig vårdnadshavares bakgrund eller egenskaper. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Barnen i Syrien kan inte lämnas utan skyddsåtgärder på grund av deras föräldrars verksamhet.

Enligt barnombudsmannen måste det finns beredskap för åtgärder i Finland om ett barns situation bedöms vara så hotad att barnet omedelbart måste föras till säkerhet. I ett sådant fall måste man ta till åtgärder för att sända barnet till Finland enligt barnskyddslagen. Enligt lagen måste man utan dröjsmål bedöma akuta behovet av barnskydd, när barnskyddsmyndigheten fått veta om ett möjligt barn i behov av barnskydd. När barnet vistas i utlandet, kan de finska barnskyddsmyndigheterna skynda på barnskyddsåtgärder i de kommuner där barnen eller deras vårdnadshavare senast bott, eller i fall där hemkommunen inte kan identifieras, görs detta av Helsingfors social- och hälsovårdstjänst. Enligt barnskyddslagen kan kommunen be utrikesministeriet om handräckning för att utreda behovet av barnskydd i utlandet.

Förpliktelserna i barnkonventionen och lagstiftningen måste beaktas. Staten har en särskild förpliktelse att säkerställa barnets välfärd och säkerhet. I Syriens omständigheter är barnen i livsfara. Barnen kan inte anses ansvariga för satt deras föräldrar fört dem till stridsområden. Med tanke på barnens speciella situation och förpliktelserna i barnkonventionen finns det grund till att myndigheterna på alla sätt medverkar till att få barnen bort från stridsområden.

Helsingfors 5.12.2019

Elina Pekkarinen

Barnombudsman