Tjänster och rättsskydd: Vanliga frågor

På den här sidan hittar du information om aktörer som hjälper till i frågor som gäller barns och ungdomars ställning. På sidan finns en sammanställning över vanliga frågor till barnombudsmannens byrå samt svar på vart man kan vända sig till i olika problemsituationer som gäller barn och ungdomar. Tjänsten Medborgarrådgivning.fi (tfn 0295 000) hjälper också till i användningen av offentliga tjänster. 


Barnombudsmannen främjar tillgodoseendet av barnets intressen och utövandet av barnets rättigheter på samhällsplanet. Det betyder att barnombudsmannen inte kan avgöra eller undersöka enskilda barns eller familjers ärenden eller andra myndigheters verksamhet. Det är inte heller möjligt att ge detaljerad rättslig rådgivning. Ombudsmannen kan ändå aktualisera ärenden som är viktiga med tanke på barnens rättigheter, så att de blir föremål för samhällelig diskussion och beslutsfattning, om de i annat fall riskerar att bli utan uppmärksamhet.

 
Barnombudsmannens uppgifter
Lag om barnombudsmannen 1221/2004 (finlex.fi) 
FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59-60/1991)