Seʹlvvtemtuâj sääʹmpäärnai da -nuõri pueʹrrvueiʹttemvuõđâst da vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest

Teâđtõs 10.6.2022

Päärnaiäʹššvaldduum koontâr da meerlaž päärnažstrategia jåʹttee seʹlvvtemtuâj sääʹmpäärnai da -nuõri pueʹrrvueiʹttemvuõđâst da vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest Lääʹddjânnmest. Seʹlvvtõõzz čõõđte õhttsažtuâjast sääʹmteeʹǧǧin da saaʹmi siidsåbbrin. Seʹlvvtõs oudd vääžnai teâđ sääʹmpäärnai da -nuõri jiijjâz vueiʹnlmin.

–    Päärnaiäʹššvaldduum Nuõr vuäʹppõsuʹvddi – teivvmõõžžin leäʹp saǥstõõllâm sääʹmpäärnaivuiʹm sij vueiʹnlmin. Saǥstõõllmõõžžin liâ pâjjnam säʹmmlažvuõđ miârkktõʹsse, sääʹmǩiõli âânnmõʹšše, vuuʹd kääzzkõõzzid da kulttuuʹre de kuʹǩes jäämkõõskid kollʼjeei teeʹmm. Lij vääžnai, što ååʹn vuäǯǯap veeideld noorrâd vueiʹnlmid sääʹmpäärnain da -nuõrin jiijjsteez, päärnaiäʹššvaldduum Elina Pekkarinen ceälkk.

Sääʹmpäärna mainste päärnaiäʹššvaldduum teivvmõõžžin še tuâivast muuttâs tõõzz, što sij ǩiõllâs da kulttuuʹres toʹbdde da fiʹttje hueʹneld sääʹmvuuʹd åålǥpeäʹlnn.

Seʹlvvtõs lij plaanum sääʹmteeʹǧǧin da päärnaiäʹššvaldduum konttâr õhttsažtuâjast rosttovmannust 2021 ääʹljeen. Seʹlvvtõs lij vuäǯǯam õhttsallša suânnjõõzz sääʹmteeʹǧǧest.

–  Lij samai vääžnai, što säʹmmla vueiʹtte leeʹd pâi mieʹldd plaanummšest, ǥu lij kõõččmõš säʹmmlaid kuõʹšǩǩi aaʹššin, vuäʹpstemäʹrttel vuäzzlaž, sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga de saaʹmi siidsåbbar eeʹttiǩ Anna-Katariina Feodoroff pââʹjde.

–Täʹst päärnaiäʹššvaldduum čõõđtem seʹlvvtõõzzâst kõskksaž lij, što sääʹmpäärna da –nuõr jiâ leäkku tuʹtǩǩeemvuâllsa, ba aktiivlaž da kõskksa vuässõõtti, kook šâʹdde kuullâmnalla jiijjâz vueʹlǧǧemsõõʹjin, Länsman-Magga juätkk. 

Päärnai da nuõri vueiʹnelm säʹmmlai dommvuuʹdest da tõn åålǥpeäʹlnn jälsteeʹjin

Seʹlvvtõõzz puåđõõzz čuäʹjte päärnai da nuõri pueʹrrvueiʹttemvuõđâst da vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest sij jiijjâz vueiʹnnemkuuʹlmest.

–    Ǩieʹzz poodd saaǥǥte mueʹddid päärnaid da nuõrid seʹlvvtõõzz väʹrdd tuâj kõõččâmlomaakk vuâđđan. Čõhččmannust ävvan kõjldõs, koozz lij vueiʹtlvažvuõtt vuässõõttâd nuʹtt säʹmmlai dommvuuʹd päärnain da nuõrin ǥu sääʹmǩiõli olgglõsmättʼtõʹsse vuässõõttjin päärnain da nuõrin. Kõjldõõzzâst teâđte peâmmjid, jeärbõžtuʹtǩǩeei Elina Weckström päärnaiäʹššvaldduum konttrest ceälkk.

Seʹlvvtõõzz puåđõõzzid čõõđte alggeeʹjjest 2023. Puåđõõzzid raporttâʹstte nuʹtt, što õõutioummi vaʹsttõõzzid ij pââʹst tobdsted. Seʹlvvtõs lij pieʹǩǩ meerla päärnažstrategia teäggtem da toimmupiijjâmplaan.