MAID OVDDASTAT?

Mánáidáittardeaddji doaimmat

Mánáidáittardeaddji hukse mánáide buori ja vuoiggalaš servodaga ovttas eará doaibmiiguin. Mánáidáittardeaddji barggu láide láhka mánáidáittardeaddjis (1221/2004, FINLEX). Barggu vuođđun lea ON:id oppalašsoahpamuš máná rivttiin (SopS 59-60/1991, FINLEX).

Mánáidáittardeaddjin

Mánáidáittardeaddji lea iehčanas ja sorjjaskeahtes virgeoapmahaš.

Elina Pekkarinen doaibmá mánáidáittardeaddjin. Son álggahii virggis 1.5.2019.

Mánáidáššiidráđđádallangoddi

Mánáidáittardeaddji doarjjan doaibmá mánáidáššiidráđđádallangoddi. Stáhtaráđđi lea ásahan mánáidáššiidráđđádallangotti máná sajádaga ja rivttiid ja daid guoskevaš virgeoapmahaččaid ovttasbarggu ovddideami várás.

Nuoraid ráđđeaddit

Vánhemiid ja mearrideaddjiid lea dehálaš gullat mánáid ja nuoraid árggas ja vásáhusain. Mánáidáittardeaddji váldá čielgasa mánáid ja nuoraid oaiviliin ja ovddida daid mearrideaddjiide. Mánát ja nuorat leat ráđđeaddin mánáidáittardeaddji barggus.

Strategiijat ja doaibmaplánat

Mánáidáittardeaddji strategiijas meroštallat ee. doaimmalašvuođa ja váikkuhanvuođa mihttomeriid. Doaibmaplána muitala, mo mihttomearit fáhtejuvvojit. Deaddočuokkesguovllut meroštallojuvvojit jahkásaččat.

Eduskuntakertomukset

Lapsiasiavaltuutettu antaa kerran neljässä vuodessa eduskunnalle kertomuksen toimialaltaan. Eduskuntakertomuksessa arvioidaan lasten asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista Suomessa.

Jahkegirjjit ja čohkkemat

Mánáidáittardeaddji addá jahkásaččat stáhtaráđđái muitalusa doaimmastis. Jahkegirji árvvoštallá máná rivttiin ja eallindiliid ollašuvvama ja ovdáneami Suomas. Mánáidáittardeaddji addá lassin njealji jagi gaskkaid riikkabeivviide muitalusa, mas árvvoštallat Suoma láhkaásaheami ON:id máná rivttiid soahpamuša ektui.