VAD STÅR VI FÖR?

Barnombudsmannens uppgifter och behörighet

Barnombudsmannens uppgift styrs av lagen om barnombudsmannen 1221/2004. Barnombudsmannen främjar och bedömer genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i Finland.

Barnombudsman

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.

Elina Pekkarinen arbetar som barnombudsman. Hon började sin tjänst 1.5.2019. 

Barnombudsmanna-delegationen

Barnombudsmannen får stöd från en barnombudsmannadelegation. Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för att främja samarbetet mellan olika myndigheter i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter. 

Barn och unga som rådgivare

Det är viktigt att föräldrarna och beslutsfattare får höra om barnens och ungdomarnas vardag och upplevelser. Barnombudsmannen tar reda på barnens och ungdomarnas synpunkter och förmedlar dem vidare till beslutsfattare. Barnen och ungdomarna verkar som rådgivare i barnombudsmannens arbete.

Strategier och verksamhetsplaner

Barnombudsmannens strategi fastställer målen för bl.a. verksamheten och effektiviteten. Verksamhetsplanen beskriver hur målen kan nås. Prioriterade områden definieras på årsbasis. 

Berättelse till riksdagen

En gång vart fjärde år överlämnar barnombudsmannen en berättelse över sitt förvaltningsområde till riksdagen. Syftet är att ge riksdagen en översikt över barnens ställning och hur deras rättigheter förverkligats i Finland.

Årsberättelser

Barnombudsmannen avger årligen en berättelse om sin verksamhet till statsrådet. Årsberättelsen bedömer genomförandet och utvecklingen av barnens rättigheter och levnadsförhållanden i Finland.