VAD STÅR VI FÖR?

Barnombudsmannens uppgifter

Barnombudsmannen bygger upp ett samhälle som är bra och rättvist för barnen tillsammans med andra aktörer. Bestämmelser om barnombudsmannen finns i lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59-60/1991).

Barnombudsman

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.

Elina Pekkarinen arbetar som barnombudsman. Hon började sin tjänst 1.5.2019. 

Barnombudsmanna-delegationen

Barnombudsmannen får stöd från en barnombudsmannadelegation. Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för att främja samarbetet mellan olika myndigheter i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter. 

Unga rådgivare

Det är viktigt att föräldrarna och beslutsfattare får höra om barnens och ungdomarnas vardag och upplevelser. Barnombudsmannen tar reda på barnens och ungdomarnas synpunkter och förmedlar dem vidare till beslutsfattare. Barnen och ungdomarna verkar som rådgivare i barnombudsmannens arbete.

Strategier och verksamhetsplaner

Barnombudsmannens strategi fastställer målen för bl.a. verksamheten och effektiviteten. Verksamhetsplanen beskriver hur målen kan nås. Prioriterade områden definieras på årsbasis. 

Årsberättelser

Barnombudsmannen avger årligen en berättelse om sin verksamhet till statsrådet. Årsberättelsen bedömer genomförandet och utvecklingen av barnens rättigheter och levnadsförhållanden i Finland. Dessutom vart fjärde år ger barnombudsmannen en berättelse till riksdagen som bedömer Finlands lagstiftning i förhållande till FN:s konvention om barnets rättigheter.