Övervakning av genomförandet av konventionen om barnets rättigheter

FN:s kommitté för barnets rättigheter styr och övervakar genomförandet av konventionen om barnets rättigheter i konventionsstaterna.

Konventionsstaterna ska regelbundet rapportera till kommittén om läget för barnets rättigheter och barnens välbefinnande i sitt eget land. I Finland deltar ministerierna, olika myndigheter och frivilligorganisationer som specialiserar sig på barnfrågor i den periodiska rapporteringen. Utrikesministeriet ansvarar för beredningen av statens rapport. Barnombudsmannen, riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och frivilligorganisationer kan lämna in sina egna rapporter.

Som svar ger kommittén konventionsstaterna slutsatser och rekommendationer för att främja barnets rättigheter i konventionsstaterna.

Kommitténs slutsatser till Finland 2023

FN:s kommitté för barnets rättigheter har bedömt läget för barnets rättigheter i Finland och lämnat sina slutsatser till Finland 2.6.2023. Kommittén påminner Finland om att barnets rättigheter är odelbara och beroende av varandra och betonar att alla rekommendationer som getts i slutsatserna är viktiga. Kommittén ger också rekommendationer i frågor som kräver brådskande åtgärder av Finland.

Behandling av den nyaste periodiska rapporten

FN:s kommitté för barnets rättigheter behandlade Finlands periodiska rapport under åren 2022–2023. Som en del av denna process lämnade barnombudsmannen in sin egen rapport och hördes av kommittén.

Tidigare behandlingar