Utredning om romska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter i Finland

Utredningen samlar aktuell empirisk kunskap om romska barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter i Finland. Den empiriska data utreds genom intervjuer och med en digital enkät som upprättas på basis av intervjuerna. Målgruppen för utredningen är 11–17-åriga romska barn och ungdomar. 

Utredningen genomförs i samarbete med delegationen för romska ärenden samt de lokala romska gemenskaperna och romska barn och unga. 

I utredningen deltar barn och unga från olika håll i Finland. Det finns stora regionala skillnader i Finland och det kan antas att livet i städerna och på landet skiljer sig från varandra. 

Utredningen behandlar välfärd och tillgodoseendet av rättigheter ur barn och ungas perspektiv på ett sätt som är lättförståeligt för dem. 

Intervjuer av romska barn och unga under våren 2022

Intervjuer av romska barn och unga pågår som bäst. Deltagarna har nåtts via de lokala romska gemenskaperna. Avsikten är att genomföra 20 temaintervjuer på olika håll i Finland. Barn och unga kan delta i intervjun ensamma, i par eller i grupper på tre personer.

Intervjuerna genomförs av specialforskare Elina Weckström, forskningsassistent Karri Kekkonen och planerare Outi Kekkonen. 

Enkät för romska barn och unga under våren 2022

På basis av intervjuerna upprättas en frågeformulär om de mest centrala frågor om välfärd och tillgodoseende av rättigheterna som barn och unga har lyft fram. 

Vi hoppas att få ta emot rikligt med svar av 11–17-åriga romska barn och unga från olika delar av Finland.

Resultat

Se publikationerna

Resultaten hjälper beslutsfattare, forskare och personer som arbetar med romska barn att erhålla aktuell information till stöd av beslutsfattandet, utvecklingsarbetet och verksamheten.

Piirroskuva selvityksen toteuttamisesta: Selvitys saamelais- ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta.

Läs mer

Meddelande 17.2.2022: Ny utredning om romska barn och ungas välfärd och rättigheter

Barnombudsmannens byrå genomförde under 2009 en utredning om romska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. Romska barn och ungdomar intervjuades för utredningen. Junkala, Pekka & Tawah, Sanna 2009. Mer lika än olika: Romska barns och ungas välfärd och hur deras rättigheter tillgodosetts i Finland. Barnombudsmannens byrås publikationer 2009:2.