Anförande av klagomål hos FN:s kommitté för barnets rättigheter   

Barn och barngrupper som omfattas av konventionsstatens jurisdiktion har rätt att anföra klagomål hos FN:s kommitté för barnets rättigheter som övervakar implementeringen av barnkonventionen. Ett barn eller en barngrupp kan anföra klagomål om de anser att konventionsstaten har kränkt deras rättigheter som erkänts genom konventionen eller dess fakultativa protokoll.

Barnrättskommittén tar ställning och vid behov ger rekommendationer utifrån klagomål som den tagit upp för behandling. FN:s fakultativa protokoll om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter trädde i kraft i Finland 12.2.2016. Nedan beskrivs huvudpunkterna för anförande av individuella klagomål. Artiklarna hänvisar till avtalspunkterna i det fakultativa protokollet.

Vem kan anföra klagomål?

Artikel 5

  • privatperson dvs. barnet självt
  • barngrupp
  • en annan person på barnets eller barngruppens vägnar, om denna person har fått samtycke av barnet/barngruppen eller om personen kan motivera varför han eller hon agerar på barnets/barnens vägnar utan samtycke.

I vilka ärende kan klagomål anföras?

Artikel 5

Klagomål kan anföras i ärenden där den klagande anser att finska staten har kränkt någon rättighet som har fastställts genom 

När kan man anföra klagomål?

Artikel 7

Man kan anföra klagomål om kränkning av rättigheter som inträffat efter 12.2.2016. Man kan anföra klagomål också om kränkningen har börjat före 12.2.2016 och har fortsatt efter nämnda dag. Datumet är dagen då klagomålsförfarandet har trätt i kraft i Finland.

Innan klagomål kan anföras hos FN:s kommitté för barnets rättigheter måste alla tillgängliga nationella rättsmedel ha anlitats. Det innebär till exempel att ett ärende har överklagats så långt som möjligt enligt finsk lagstiftning, dvs. till högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Klagomål kan också anföras om till exempel behandlingen av ett ärende i domstol pågår oskäligt länge eller det inte finns effektiva rättsskyddsmedel genom vilka kränkningen av rättigheterna kan gottgöras.

Klagomål till kommittén för barnets rättigheter ska anföras senast ett år efter att effektiva rättsskyddsmedel har anlitats i Finland, dvs. efter att slutligt avgörande har meddelats av till exempel högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.  Undantag kan göras från detta om den klagande har en giltig orsak till att klagomål inte har kunnat anföras tidigare.

Kommittén för barnets rättigheter undersöker inte klagomål om den redan tidigare undersökt samma ärende eller om ärendet behandlas eller har behandlats i något annat internationellt förfarande för undersökning eller avgöranden. Kommittén för barnets rättigheter behandlar med andra ord inte sådana klagomål som till exempel Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna behandlat tidigare.

Hur anförs klagomål?

Artikel 7

Klagomål ska anföras skriftligen på engelska eller ett annat officiellt FN-språk, dvs. arabiska, spanska, kinesiska, franska eller ryska.

FN:s kommitté för barnets rättigheter har utarbetat en blankett som borde användas som hjälp när klagomål anförs. Det är viktigt att svara omsorgsfullt på alla frågor på blanketten. I klagomålet ska man bland annat ange vems rättigheter som blivit kränkta och exakt beskriva vad som har hänt.

Engelskspråkig blankett för anförande av klagomål (OHCHR, pdf), innehåller kortfattade anvisningar samt den adress till vilken klagomålet ska skickas 

Hur behandlas klagomålet i FN:s kommitté för barnets rättigheter?

Artikel 9, 10 och 11

Efter att kommittén har mottagit klagomålet utreder den först om klagomålet kan undersökas: om klagomålet anförts skriftligen, är försett med klagandens namn och om klagomålet motiverats i tillräcklig grad. 

Kommittén strävar i första hand efter att hjälpa parterna, det vill säga klaganden och konventionsstaten, med att hitta en uppgörelse i godo. Om detta är möjligt slutar behandlingen av klagomålet med godkännandet av uppgörelsen i godo. I övriga fall fortsätter kommittén att behandla ärendet.

Klagomålen behandlas konfidentiellt på möten för FN:s kommitté för barnets rättigheter i vilka inga utomstående kan delta. Klagomålet behandlas alltid också konfidentiellt i den konventionsstat av vilken kommittén begär en utredning av omständigheter i klagomålet.

När kommittén har behandlat klagomålet informerar den klaganden och konventionsstaten om sitt ställningstagande i ärendet och eventuella rekommendationer. Kommittén kan till exempel ge en rekommendation om hur konventionsstaten kan gottgöra kränkningen av rättigheterna för klaganden eller hur nya liknande kränkningar kan förebyggas. Konventionsstaten ska inom sex månader informera kommittén om de åtgärder som den till följd av kommitténs ställningstaganden och rekommendationer har vidtagit eller tänker vidta.

Var får man hjälp för anförande av klagomål?

•    Ytterligare information om anförande av klagomål ges av enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden vid utrikesministeriet (um.fi).
•    På utrikesministeriets webbplats hittar du också information om anförande av klagomål hos FN:s olika kommittéer (um.fi) och om överklagande till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (um.fi).
•    Juridisk rådgivning ges av rättshjälpsbyråerna (oikeus.fi).
•    Juridisk hjälp för anförande av klagomål ges av advokatbyråer och juridiska byråer. Advokaters kontaktuppgifter finns bland annat på Finlands Advokatförbunds webbplats (asianajajaliitto.fi/sv).