Unga rådgivare

Barn och ungdomar har mycket erfarenheter av olika tjänster och sin vardag och det är viktigt att föräldrarna och beslutsfattare får höra om dem. Barnombudsmannen tar reda på barnens och ungdomarnas synpunkter och förmedlar dem vidare till beslutsfattare. Barnen och ungdomarna verkar som rådgivare i barnombudsmannens arbete (Unga rådgivare, NuoNe). 

Barnens och ungdomarnas erfaranhetskunskap samlas in i NuoNe-möten 4–5 gånger per år. Mötena ordnas med olika barn- och ungdomsgrupper. Grupperna representerar olika samhällsskikt samt olika barnens och ungdomarnas liv och vardag. Grupperna väljs normalt för ett år i taget.

I mötena berättar barnen och ungdomarna om sitt liv och sin vardag för barnombudsmannen. Deras erfarenhetskunskap utnyttjas i barnombudsmannens arbete, till exempel i utlåtanden som rör barnens och ungdomarnas liv. Utgående från barnens och ungdomarnas erfarenhetskunskap kan barnombudsmannen även ta initiativ och göra ställningstaganden. 

Utöver NuoNe-verksamheten besöker barnombudsmannen olika kommuner för att träffa barn och ungdomar till exempel i daghem, skolor, ungdomslokaler och barnskyddstjänster.