Barn och unga som rådgivare

Barn och ungdomar har mycket tankar och erfarenheter. Det är viktigt att de vuxna får höra dem. Barnombudsmannen ska upprätthålla kontakter med barn och unga och förmedla deras synpunkter till exempel till beslutsfattarna och personer som arbetar med barn. Barnombudsmannen genomför denna uppgift med hjälp av Unga rådgivare.

Barn och unga fungerar som rådgivare till barnombudsmannen. Deras tankar utreds under mötena. Årligen anordnas 6–10 möten med barngrupper som representerar olika livsområden och olika barns vardag och liv. Det viktigaste under mötena är att ge utrymme för barnens egna uppfattningar och åsikter. Samtalet kan stödjas med funktionella och lekfulla metoder såsom grupparbeten, teckningsuppgifter eller bilder. Möten anordnas där barnen finns, till exempel på småbarnspedagogikenheter, skolor, ungdomsgårdar och inom barnskyddstjänster.

I regel ansvarar barngruppers handledare eller de vuxna inom målgruppens bakgrundsorganisation för de praktiska arrangemangen för mötena. Barnombudsmannen och mötets beredare från barnombudsmannens byrå deltar i mötena. Information som erhållits under mötena utnyttjas brett i barnombudsmannens initiativ, ställningstaganden, skrivelser, utlåtanden, samlingsverk och rapporter samt i barnombudsmannens byrås kommunikationer.

Unga rådgivare fungerar på tre olika sätt. 

  • Temamötena med Unga rådgivare är i regel enskilda möten med barngrupper som formats kring ett visst tema. Teman för mötena förknippas i huvudsak med barnombudsmannens strategiska prioriterade område för året. 
  • Unga rådgivare-team är barngrupper med vilka man möts flera gånger och diskuterar de frågor som barnen själva lyfter fram. I dessa team ingår i synnerhet barn som befinner sig i en sårbar ställning. 
  • Unga rådgivare-besök är enskilda möten med barngrupper där man diskuterar frågor som är aktuella för barnen. 

Information till barn och unga som deltar i Unga rådgivare-verksamheten

Vad roligt att ni deltar i barnombudsmannens Unga rådgivare-verksamhet! 
Barnombudsmannen ska främja barnets rättigheter i Finland. Barnets rättigheter gäller alla barn under 18 år för att alla barn ska må bra. 

Det är viktigt för barnombudsmannens arbete att få höra barn och ungas åsikter. Därför ordnar vi träffar med barn och unga. Vi för barn och ungas synpunkter vidare till andra vuxna, till exempel beslutsfattare som stiftar lagar.

Barn och unga får information om möten på förhand av en vuxen som de känner, till exempel en lärare. Vid möten kommer anställda från barnombudsmannens byrå till exempel till skolan eller daghemmet. Barn och unga blir barnombudsmannens rådgivare och kan berätta sina egna tankar. Det är frivilligt att delta i dessa möten, och man får välja hur mycket man vill berätta om sina egna åsikter och tankar. Möten är inte alltid bara diskussioner, utan barn och unga kan också berätta om sina tankar till exempel genom spel, lek, riktningar eller skriftligt.