Allmänna kommentarer från FN:s kommitté för barnets rättigheter

Kommittén för barnets rättigheter publicerar allmänna kommentarer som stöd till genomförandet av barnkonventionen där den tolkar rättigheter som tryggas i konventionen. Tolkningarna gäller både enskilda artikel och olika teman. Hittills har kommittén publicerat totalt 26 allmänna kommentarer.  

De allmänna kommentarerna från FN:s kommitté för barnets rättigheter är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med barn. De hjälper med att förstå innehållet i barnkonventionen samt kraven den ställer. De allmänna kommentarerna handlar bland annat om den offentliga eller privata social- och hälsovården, domstolar, förvaltningsmyndigheter och lagstiftande organ. 

 

De allmänna kommentarerna från FN:s kommitté för barnets rättigheter 

 1. Utbildningens mål 
 2. Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter
 3. Hiv/aids och barnets rättigheter
 4. Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter
 5. Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6)
 6. Behandlingen av ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet
 7. Genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom
 8. Barnets rätt till skydd mot kroppslig bestraffning och andra grymma eller förnedrande former av bestraffning (bland annat artikel 19, 28.2 och 37)
 9. Rättigheter för barn med funktionsnedsättning
 10. Barnets rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare
 11. Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen
 12. Barnets rätt att bli hörd
 13. Barnets rätt till frihet från alla former av våld
 14. Barnets rätt att i första hand få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa
 15. Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24)
 16. Staternas skyldigheter rörande näringslivets påverkan på barnets rättigheter
 17. Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31 i barnkonventionen)
 18. Staternas skyldigheter att avskaffa skadliga sedvänjor
 19. Offentlig budgetering för förverkligandet av barns rättigheter (artikel 4)
 20. Genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren
 21. Barn i gatumiljöer
 22. De allmänna principerna rörande barns mänskliga rättigheter inom ramen för internationell migration
 23. Staternas skyldigheter rörande barns mänskliga rättigheter inom ramen för internationell migration i ursprungs-, transit-, destinations- och återvändandeländer
 24. Barnets rättigheter i rättssystemet (ersätter tidigare allmän kommentar nr 10)
 25. Barn i digitala miljöer
 26. Barnets rättigheter och miljön