Barnombudsmannens uppgifter och behörighet

Barnombudsmannen bedömer och främjar tillgodoseendet av barnets rättigheter i Finland. Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i de beslut som fattas i samhället. Tillsammans med andra aktörer bygger barnombudsmannen upp ett samhälle som är bra och rättvist för barnen. Vid barnombudsmannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med ombudsmannen.

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen 1221/2004 (FINLEX). Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter FördrS 59-60/1991 (FINLEX). Administrativt arbetar barnombudsmannen i anslutning till justitieministeriet (oikeusministerio.fi/sv/).

I lagen åläggs barnombudsmannen följande uppgifter:

  • bedöma hur barnens och de ungas rättigheter omsätts i praktiken
  • påverka beslutsfattarna med perspektiv på barnen
  • upprätthålla kontakter med barn och ungdomar och förmedla deras synpunkter till beslutsfattarna
  • förmedla information om barnfrågor till människor som arbetar med barn, till myndigheter och till allmänheten
  • utveckla samarbetet mellan aktörer som verkar inom barnpolitiken
  • främja genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen rapporterar årligen till statsrådet om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs samt brister som upptäckts i lagstiftningen (Lapsen etua etsimässä. Barnombudsmannens årsbok 2020). Dessutom rapporterar barnombudsmannen med fyra års intervaller till Finlands riksdag och i samband med det även till FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Barnombudsmannens behörighet

Barnombudsmannen främjar tillgodoseendet av barnets intressen och utövandet av barnets rättigheter på samhällsplanet. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn eller familjer. Ombudsmannen kan inte ta ställning till dem eller ändra på myndigheternas beslut. Utgående från enskilda fenomen kan barnombudsmannen ändå aktualisera ärenden som är viktiga med tanke på barnens rättigheter, så att de blir föremål för samhällelig diskussion och beslutsfattning, om de i annat fall riskerar att bli utan uppmärksamhet.

I Finland är det riksdagens justitieombudsman som övervakar genomförandet av barnets rättigheter. Justitieombudsmannen övervakar lagligheten av myndigheternas verksamhet i huvudsak genom att undersöka klagomål som lämnats till justitieombudsmannen. Även barn och unga kan anföra klagomål hos justitieombudsmannen.

Hur påverkar barnombudsmannen?

Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att ta initiativ, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen bedömer projekt som är aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och tar initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas. Barnombudsmannen publicerar också olika utredningar och ställningstaganden kring aktuella teman.

Barnombudsmannen bygger upp kontakter mellan olika aktörer genom nätverksträffar, diskussioner och evenemang av olika slag. Samarbetspartner är bland annat myndigheter, kommuner, landskap, forskare, organisationer, religiösa samfund, företag och andra aktörer och sakkunniga inom barnpolitik. Barnombudsmannen får stöd av en barnombudsmannadelegation. Till delegationen utses medlemmar från olika intressentgrupper.

En viktig utgångspunkt för barnombudsmannens arbete för att påverka är barnens upplevelser och åsikter, som barnombudsmannens byrå tar reda på till exempel med hjälp av unga rådgivare och barnbarometern. Barnombudsmannen besöker barn och unga och människor som arbetar med dem och möter aktörer som är intresserade av att främja barnets rättigheter.