Barnombudsmannens uppgifter och behörighet

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet vars uppgift styrs av lagen om barnombudsmannen 1221/2004. Barnombudsmannen främjar och bedömer genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i Finland. Barnombudsmannen har till uppgift att säkerställa att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet.

Barnombudsmannens arbete bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). Varje människa under 18 år räknas som barn.

Barnombudsmannens uppgift och behörighet styrs av lagen om barnombudsmannen 1221/2004

Barnombudsmannens uppgifter

Barnombudsmannens uppgift är att i samarbete med andra myndigheter samt organisationer och andra samhällsaktörer främja tillgodoseendet av barnets bästa och barnets rättigheter. Tyngdpunkten i barnombudsmannens uppgifter ligger på bevakning på ett allmänt plan samt förhandspåverkan av barnens intressen och rättigheter.

Enligt lagen ska barnombudsmannen:

  • bedöma hur barnets bästa och rättigheter omsätts i praktiken samt följa barn och ungas levnadsförhållanden
  • bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt bedöma deras effekter på barnens välfärd
  • genom initiativ, råd och anvisningar påverka det samhälleliga beslutsfattandet i frågor som gäller barn och främja tillgodoseendet av barnets bästa i samhället
  • upprätthålla kontakter med barn och unga och förmedla deras synpunkter till beslutsfattarna
  • utveckla former för samarbete mellan olika aktörer
  • förmedla information om barnfrågor till barn, till människor som arbetar med barn, till myndigheter och till allmänheten. 

Läs mer:

Barnombudsmannens behörighet

Bestämmelser om barnombudsmannens behörighet finns i lagen om barnombudsmannen 1221/2004. Barnombudsmannen utför påverkansarbete för att säkerställa att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet. 

  • Ombudsmannen kan inte ändra på beslut som fattats av andra myndigheter eller behandla klagomål som gäller dem.
  • Ombudsmannen har inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda barn eller familjer.

Läs mer om aktörer som erbjuder hjälp samt rättskyddsmedel.

Hur påverkar barnombudsmannen?

Barnombudsmannen ger utlåtanden och ställningstaganden samt deltar i och vill väcka samhällelig diskussion om barnets rättigheter. 

Ombudsmannen bedömer projekt som är aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och kan ta initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas. 

Barnombudsmannen publicerar undersökningar och utredningar kring aktuella teman.

En viktig utgångspunkt för barnombudsmannens arbete är barnens upplevelser och åsikter. Dessa utreds bland annat genom möten med Unga rådgivare och Barnbarometern-undersökningar.

Barnombudsmannen bistås av en barnombudsmannadelegation vars tillsatta medlemmar representerar olika intressentgrupper.

Barnombudsmannen bygger upp kontakter mellan olika aktörer genom nätverksträffar, diskussioner och evenemang. Samarbetspartner är bland annat myndigheter, kommuner, landskap, forskare, organisationer, religiösa samfund, företag och andra aktörer och sakkunniga inom barnpolitik. 

Den finska barnombudsmannen har tätt samarbete med de nordiska barnombudsmän samt inom nätverket för barnombudsmän i Europa, ENOC.

Barnombudsmannens byrå

Barnombudsmannens byrå är belägen i Jyväskylä. Administrativt hör barnombudsmannens byrå till justitieministeriets förvaltningsområde. 

Vid barnombudsmannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med barnombudsmannen.