Lapsiasiavaltuutetun tehtävät ja toimivalta

Lapsiasiavaltuutettu arvioi ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Valtuutettu varmistaa, että lasten asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Valtuutettu rakentaa lapsille hyvää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston asiantuntijat edistävät lasten oikeuksia yhdessä valtuutetun kanssa.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton valtion viranomainen, joka on perustettu lailla lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004 (Finlex). Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (Finlex) (SopS 59-60/1991). Lapsiasiavaltuutettu toimii hallinnollisesti oikeusministeriön (oikeusministerio.fi) yhteydessä.

Lapsiasiavaltuutetulle on laissa määritelty seuraavat tehtävät:

  • lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta

  • päätöksentekijöihin vaikuttaminen lapsinäkökulmasta

  • yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon välittäminen päätöksentekijöille

  • lapsia koskevan tiedon välittäminen lasten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle

  • yhteistyön kehittäminen lapsipolitiikan toimijoiden välille

  • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen edistäminen.

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle (valtioneuvosto.fi) lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisesta sekä lainsäädännössä havaituista puutteista (ks. Lapsen etua etsimässä. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2020). Lisäksi lapsiasiavaltuutettu raportoi neljän vuoden välein Suomen eduskunnalle ja samassa yhteydessä myös YK:n lapsen oikeuksien komitealle.

 

Lapsiasiavaltuutetun toimivalta

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Valtuutetulla ei ole toimivaltaa yksittäisten lasten tai perheiden asioissa. Valtuutettu ei voi ottaa niihin kantaa, eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä. Yksittäisten ilmiöiden pohjalta valtuutettu voi kuitenkin nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon lasten oikeuksien kannalta tärkeitä asioita, jotka muuten jäisivät vaille huomiota.

Suomessa lapsen oikeuksien toteutumista valvoo eduskunnan oikeusasiamies (oikeusasiamies.fi). Oikeusasiamies valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulevia kanteluita. Myös lapset ja nuoret voivat tehdä kantelun oikeusasiamiehelle.

 

 

Miten lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa?

Lapsiasiavaltuutettu vaikuttaa muun muassa tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Valtuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja tekee aloitteita tarpeellisten muutosten käynnistämiseksi. Lapsiasiavaltuutettu julkaisee erilaisia selvityksiä ja kannanottoja ajankohtaisista teemoista.

Lapsiasiavaltuutettu rakentaa yhteyksiä eri toimijoiden välille verkostotapaamisten, erilaisten keskustelutilaisuuksien ja tapahtumien avulla. Yhteistyökumppaneita ovat muut viranomaiset, kunnat, maakunnat, tutkijat, järjestöt, uskonnolliset yhteisöt, yritykset sekä muut lapsipolitiikan toimijat ja alan asiantuntijat. Lapsiasiavaltuutetun tukena toimii lapsiasianeuvottelukunta, johon nimitetään jäseniä eri sidosryhmistä.

Tärkeänä lähtökohtana lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä ovat lasten kokemukset ja mielipiteet, joita valtuutetun toimisto selvittää esimerkiksi nuorten neuvonantajien ja lapsibarometrin avulla. Lapsiasiavaltuutettu vierailee lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien luona ja tapaa lasten oikeuksien edistämisestä kiinnostuneita toimijoita.