Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisut löytyvät valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta. Ne on koottu myös tälle sivulle.

2024

Toteutuuko lapsen oikeus terveyteen? Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2023 (julkaistaan 4.4.)

Förverkligas barnets rätt till hälsa? Barnombudsmannens årsberättelse 2023 (publiceras 4.4.)

Hatkassa lapsen silmin: Analyysi lastensuojelun sijaishuollosta luvatta poistuneiden lasten kyselytutkimuksesta

2023

Terveys ja lapsen oikeudet

Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmoiskriisin ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2022

Barnets rätt till trygghet i trippelkrisens tid: Barnombudsmannens årsberättelse 2022

”Tulee fiilis, et nää oikeesti hyväksyy mikä mä oon”: Romanilasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen 

“I get the feeling that these people really accept who I am”: The well-being of Roma children and the realisation of their rights

”Kiva että juuri minä saan opiskella tätä kieltä ja se on osa kulttuuriani”: Saamelaislasten hyvinvointi ja oikeuksien toteutuminen 

“I’m happy that I get to study this language, and it’s part of my culture”: The well-being of Sámi children and the realisation of their rights

2022

Lapsibarometri 2022: "Jos joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää" - lasten näkemyksiä turvallisuudesta

Lapsiasiavaltuutetun raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle 2022

Yhdenvertaisuus pandemian ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2021

Jämlikhet i pandemitider: Barnombudsmannens årsberättelse 2021

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia vuosille 2022–2026

Den nationella strategin för kommunikation om barnets rättigheter 2022–2026

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Report to Parliament by the Ombudsman for Children 2022

2021

Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa

Esitteitä lapsen oikeuksista: Tunnetko lapsen oikeudet? ja Lapsella on oikeus -taulut

Käsienpesua ja kotona oloa – Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia

Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020

I skuggan av pandemin mot jordklotets framtid: Barnombudsmannens årsberättelse 2020

2020

Lapsibarometri 2020: ”Unta, ruokaa, leikkejä, rakkautta ja karamelliä, juomaa” – Hyvä elämä 6-vuotiaiden kokemana

Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet

Lapsen etua etsimässä: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2020

På jakt efter barnets bästa: Barnombudsmannens årsbok 2020

2019 

Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2015–2019 lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2019

"Pitäisi ajatella koulutyön tekemistä ihan eri tavalla": Selvitys työelämään tutustumisjaksojen toteuttamisesta kouluissa

2018

Lapsibarometri 2018 

Köyhyydellä ei leikitä.  Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Helander, M. (2018). Kehittämistarpeita lapsia koskevaan Suomen lainsäädäntöön: Vertailu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja kansallisen lainsäädännön yhteensopivuudesta. Julkaistu ruotsinkielisenä Nordisk Administrativt Tidsskrift 1/2018.

2017

Onko lapsella oikeusturvaa? Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2017

Hakalehto, S. & Helander, M. (2017). Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus lapsen oikeuksien näkökulmasta. Defensor Legis 6/2017.

2016

Lapsibarometri 2016

Eriarvoistuva koulu? Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2016

2015

Harvojen yhteiskunta vai kaikkien kansakunta? Hallituskausi 2011–2015 lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2015

2014

Eriarvoistuva lapsuus. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014

Lasten hyvinvoinnin tila kansallisten indikaattoreiden kuvaamana. Vuosikirjan 2014 taustaraportti

2013

Luota mun vahvuuksiin! (pdf) 

Lapsen oikeuksien toteutuminen kansalaisyhteydenottojen valossa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2013

Kommunreformen är en fråga för barn och unga (pdf)

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia (pdf) 

2012

Kasvata ilolla! (pdf) 

Suojele unelmia, vaali toivoa - Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi (pdf)

Aikuinen - hyödy lasten ja nuorten kokemustiedosta! (pdf)

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2012

Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä

Toteutuvatko oikeutesi? Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille selkokielellä (pdf)

2011

Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi - Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa

Lasten kokemuksia terveydenhuollosta – Euroopan neuvoston lasten terveydenhuoltoon liittyvän kyselyn Suomen raportti (pdf) 

Slå inte barnet! Nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn 2010–2015 (pdf)

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta (pdf)

Aikaa lapselle – arvoa kasvatukselle. | Tid för barnet – värde åt uppfostran. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2011 | Barnombudsmannens årsbok 2011 (pdf)

Lapsen asema potilasasiamiesten työssä - lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi (pdf)

Lapsivaikutusten arviointi – kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia (pdf)

Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle: Lisäraportti Suomen hallituksen neljänteen määräaikaisraporttiin

Report to the UN Committee on the Rights of the Child: Supplementary report to Finland’s 4th Periodic Report

More Similar than Different - The Welfare of Roma Children and Youth and the Realization of their Rights in Finland (pdf)

Being Saami is a Gift" - The Welfare of Saami Children and the Realization of their Rights in the Finnish Saami Region (pdf)

2010

Lapsen paras etusijalle eropalveluissa (pdf)

Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma 2010–2015 (pdf)

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? - Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta (pdf)

Barnombudsmannens årsbok 2010: Barns rättigheter upp på agendan i Finland (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010: Lapsen oikeudet Suomen esityslistalle (pdf)

2009

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling (pdf)

Lasten varhaisten vuosien palveluista parempi kokonaisuus (pdf)

Barnombudsmannens initiativ till förnyelse av tjänsterna för små barn (pdf)

Enemmän samanlaisia kuin erilaisia - Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa

Barnombudsmannens årsbok 2009: Barnets rättigheter i två årtionden i Finland (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2009: Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa (pdf)

2006–2008 

Med adress till vuxna! - Barn och ungdomar berättar hur deras rättigheter tillgodoses i Finland (pdf)

Asiaa aikuisille! Lapset ja nuoret kertovat omien oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa (pdf) 

Lasten ja nuorten elinoloja koskevat tilastot ja muut tietolähteet (pdf)

Barnombudsmannens årsrapport 2008: Barn har rätt att delta (pdf)

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2008: Lapsella on oikeus osallistua (pdf)

Sámi mánáid ja nuoraid oassálastinvuoigatvuohta ja váikkuhanvuoigatvuohta (pdf)

Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar (pdf)

Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet sosiaaliasiamiesten raporteissa (pdf)

"Saamelaisuus on kuin lahja" - Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella

Ehdotus lasten ja nuorten mediakasvatuksen kehittämiseksi (pdf)

Nuorten itsemurhat Suomessa.Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä (pdf) 

Toimintakertomus vuodelta 2006 (pdf)

"Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti?" - Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään (pdf)

Lööpit osana lasten kasvuympäristöä - Vanhempien kokemuksia kartoittava selvitys (pdf)

Lapsen huolto- ja tapaamisasioita sekä lastensuojelua koskevat asiakasyhteydenotot lapsiasiavaltuutetulle syksyllä 2005 (pdf)

Toimintakertomus vuodelta 2005 (pdf)