FN:s kommitté för barnets rättigheter 

FN:s kommitté för barnets rättigheter (OHCHR) övervakar genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 och 60/1991) i konventionsstaterna. Kommittén består av 18 experter som konventionsstaterna väljer bland sina medborgare vart fjärde år. Varje konventionsstat kan utse en av sina medborgare som kandidat. Kommitténs nuvarande ordförande är Mr. Luis Ernesto PEDERNERA REYNA från Uruguay. 

•    Sammansättningen av FN:s kommitté för barnets rättigheter (OHCHR)

Kommittén för barnets rättigheter styr tolkningen och genomförandet av konventionen om barnets rättigheter genom att publicera allmänna kommentarer. En allmän kommentar kan röra en artikel i barnkonventionen eller ett visst tema. De allmänna kommentarerna hittar du till höger Allmänna kommentarer från FN:s kommitté för barnets rättigheter.

Kommittén styr tolkningen av barnkonventionen också genom periodisk rapportering. Konventionsstaterna rapporterar till kommittén om läget med barnets rättigheter och barnens välbefinnande i sitt land. Den periodiska rapporten skapas av myndigheterna i samarbete med frivilligorganisationer som specialiserar sig på barnärenden. I Finland ansvarar utrikesministeriet för rapporteringen, dessutom ger barnombudsmannen, riksdagens justitieombudsman och frivilligorganisationerna sin egen rapport. 

Rapporteringen sker vart femte år och kommittén svarar konventionsstaten med slutsatser och rekommendationer för att främja barnets rättigheter i det aktuella landet. Den senaste periodiska rapporten från Finland är från 2008 och kommitténs slutsatser och rekommendationer 2011 utifrån rapporten finns på utrikesministeriets webbplats och i databasen för FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Nuförtiden behandlar kommittén även klagomål från enskilda barn och barngrupper. Ett barn eller en barngrupp kan anföra klagomål om de anser att staten kränkt deras med barnkonventionen eller med dess fakultativa protokoll erkända rättigheter. Kommittén avger ställningstaganden och vid behov rekommendationer utifrån klagomål som den tagit upp för behandling. Mer information om att anföra klagomål hittar du här.