Barnbarometern

Barnbarometern är en undersökning om vardagen och livet av 6-åriga barn som barnombudsmannens byrå genomför. Syftet med undersökningen är att utreda barnens egna upplevelser om teman som rör dem. Barnbarometern genomförs vartannat år och har hittills publicerats tre gånger, 2016, 2018 och 2020.

 

Barnbarometern 2020 samlar in sexåringars tankar om ett gott liv. Vad ingår i ett gott liv och hur förverkligas dessa faktorer i barnens eget liv? Insamlingen av information till studien genomfördes med en enkät som riktades till barn. De viktigaste resultaten av studien kan sammanfattas till tre grundpelare för ett gott liv som betonades i barnens svar: lek, hemmet och mat.

Barnbarometern 2020 (på finska, pdf)

 

Barnbarometern från 2018 samlade in erfarenhetskunskap om sexåriga barns fritid och motion. 150 sexåriga barn och deras vårdnadshavare intervjuades i studien, som jämförde intervjuer ansikte mot ansikte och per telefon som en metod att samla in kunskap. Studien visade att under fritiden uppskattar barnen framför allt lek och spel, godsaker och att vara hemma.

Barnbarometern 2018 (på finska, pdf)

 

Temat för den första Barnbarometern var förtroende. Enligt resultaten visar den största delen av sexåriga barnen förtroende i sina nära människorelationer, som för kompisar och familjen. Å andra sidan visade undersökningen tecken på ojämlikhet och att det bland sexåringarna finns en liten grupp barn som inte identifierar positiva saker i sitt liv eller upplever sig få positiv respons eller hjälp.

Barnbarometern 2016 (på finska, pdf)