FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnets rättigheter grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989. Finland har satt i kraft barnkonventionen genom lag år 1991 (FördrS 59 och 60/1991).

Konventionstexten kan läsas på denna sida och i databasen FINLEX. Man kan bekanta sig med konventionen om barnets rättigheter också genom broschyrer om barnets rättigheter.

Konventionen om barnets rättigheter är en internationell överenskommelse om mänskliga rättigheter. Den ålägger konventionsstaterna att respektera och iaktta barnets rättigheter som tryggas i barnkonventionen. Dessutom ålägger den att den nationella lagstiftningen motsvarar rättigheterna som fastställts i barnkonventionen. Varje människa under 18 år räknas som barn. 

FN:s konvention om barnets rättigheter övervakas av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Barnombudsmannens uppgift är att i samarbete med organisationer inom det egna verksamhetsområdet och olika myndigheter samt andra aktörer främja tillgodoseendet av barnets bästa.