Fakultativa protokoll till konventionen om barnets rättigheter 

Barnkonventionen har kompletterats med tre fakultativa protokoll.

Indragning av barn i väpnade konflikter

Det fakultativa protokollet om indragning av barn i väpnade konflikter trädde i kraft år 2002 i Finland (FördrS 30 och 31/2002). Protokollet stärker tillgodoseendet av de rättigheter som skyddas av barnkonventionen: den skyddar ännu effektivare alla personer under 18 år från att bli indragna i väpnade konflikter. Minimiåldern för obligatorisk rekrytering till militären och deltagande i väpnade konflikter höjdes från 15 år till 18 år. Protokollet ålägger konventionsstaterna bland annat att vid behov ge ändamålsenlig hjälp för att rehabilitera och till samhället återanpassa offer för gärningar som står i strid med protokollet.

•    Konventionstexten i databasen FINLEX (30/2002 och 31/2002)

Förbud mot försäljning av barn

Det fakultativa protokollet om försäljning av barn, barnpornografi och barnprostitution trädde i kraft år 2012 i Finland (FördrS 40 och 41/2012). Protokollet ålägger konventionsstaterna att förbjuda försäljning av barn och utnyttjande av barn i prostitution eller pornografi. Det innehåller bestämmelser om bland annat strafflagstiftningens utsträckning, internationellt samarbete och skydd av barnoffers rättigheter och intressen i de olika faserna av en brottmålsrättegång.

•    Konventionstexten i databasen FINLEX (40/2012 och 41/2012)

Rätt att framföra klagomål

Det fakultativa protokollet om en klagomekanism antogs av FN:s generalförsamling i december 2011. Finland undertecknade det i februari 2012. Protokollet trädde i kraft i Finland 12.2.2016 (FördrS 4 och 5/2016).  Enligt protokollet har barn och barngrupper som hör till konventionsstatens jurisdiktion rätt att framföra klagomål, om de anser att konventionsstaten kränkt deras med barnkonventionen eller med dess fakultativa protokoll erkända rättigheter. FN:s kommitté för barnets rättigheter avger ställningstaganden och vid behov rekommendationer utifrån klagomål som den tagit upp för behandling. Därtill innehåller protokollet föreskrifter om bland annat klagomål på statsnivå, då en konventionsstat hävdar att en annan konventionsstat inte fullgör sina plikter enligt konventionen eller ovan nämnda protokoll.

•    Konventionstexten i databasen FINLEX (4/2016 och 5/2016)