VAD FRÄMJAR VI?

Konvention om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter är en internationell överenskommelse om mänskliga rättigheter. Den ålägger konventionsstaterna att respektera och iaktta barnets rättigheter som tryggas i konventionen. Dessutom kräver den att den nationella lagstiftningen motsvarar rättigheterna som fastställts i konventionen. Varje människa under 18 år räknas som barn. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter

FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar genomförandet av konventionen om barnets rättigheter i konventionsstaterna. Kommittén publicerar allmänna kommentarer som stöd för genomförandet. I kommentarerna tolkar den rättigheter som konventionen tryggar. 

Allmänna kommentarer från kommittén för barnets rättigheter

FN:s kommitté för barnets rättigheter publicerar allmänna kommentarer som stöd för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter. I kommentarerna tolkar den rättigheter som konventionen tryggar. Här hittar du de allmänna kommentarerna på finska. 

Klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Ett barn eller en grupp av barn har rätt att lämna in klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter om konventionsstaten har kränkt barnets rättigheter. Kommittén tar ställning till klagomålen den undersökt och vid behov ger rekommendationer som grundar sig på dem. 

Tjänster och rättsskydd: Aktörer som erbjuder stöd

Barnombudsmannen har inte behörighet att handla i ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och kan inte ta ställning till dem. Här hittar du kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd samt anvisningar om tjänster för barn och familjer och deras rättsskydd. 

Tjänster och rättsskydd: Vanliga frågor

  • Mitt barn är omhändertagen och jag får inte träffa honom. Vad ska jag göra? 
  • Barnet behandlas dåligt i en familj. Vad kan jag göra? 
  • Jag hörde på radion en reklam som är olämplig för barn. Kan jag göra någonting åt saken? 

Broschyrer om barnets rättigheter

Alla våra broschyrer är fria att ladda ner, skriva ut och dela. Broschyren Känner du till barnens mänskliga rättigheter? finns på finska och finskt klarspråk samt på svenska, nordsamiska, skoltsamiska, enaresamiska, romani, engelska och ryska. Broschyrerna är tillgängliga endast elektroniskt.