VAD FRÄMJAR VI?

Konvention om barnets rättigheter

FN:s konventionen om barnets rättigheter är en internationell överenskommelse om mänskliga rättigheter. Den ålägger konventionsstaterna att respektera och iaktta barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn. 

Broschyrer om barnets rättigheter

Här hittar du broschyrer om barnets rättigheter på olika språk. Materialet är fritt att använda och dela. 

Fakultativa protokoll till barnkonventionen

Tre fakultativa protokoll bifogas konventionen om barnets rättigheter: om indragning av barn i vänade konflikter, om föjsäjning av barn och om en internationell klagomekanism. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter

FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar genomförandet av konventionen om barnets rättigheter i konventionsstaterna. 

Allmänna kommentarer från kommittén för barnets rättigheter

FN:s kommitté för barnets rättigheter publicerar allmänna kommentarer som stöd för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter. I kommentarerna tolkar den rättigheter som konventionen tryggar. 

Klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter

Ett barn eller en grupp av barn har rätt att lämna in klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter om konventionsstaten har kränkt barnets rättigheter. 

Barnrättskommittés avgöranden och ställningstaganden

Här kan du läsa FN:s barnrättskommittés avgöranden och ställningstaganden

Tjänster och rättsskydd: Aktörer som erbjuder stöd

Barnombudsmannen har inte behörighet att handla i ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och kan inte ta ställning till dem. Här hittar du kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd samt anvisningar om tjänster för barn och familjer och deras rättsskydd. 

Tjänster och rättsskydd: Vanliga frågor

Vad ska jag göra?

  • Mitt barn är omhändertagen och jag får inte träffa barnet.
  • Barnet behandlas dåligt i en familj. 
  • Jag hörde på radion en reklam som är olämplig för barn.