Hoppa till innehåll

Ny utredning om romska barn och ungas välfärd och rättigheter

Barnombudsmannens byrå och den nationella barnstrategin inleder en utredning om hur romska barn och ungas välfärd och rättigheter tillgodoses i Finland. Ämnet granskas ur barn och ungas perspektiv. Utredningen genomförs i samarbete med delegationen för romska ärenden i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

– FN:s barnrättskommitté har i sina slutsatser konstaterat att tillgodoseendet av romska barns rättigheter bör förbättras i Finland. Vi har väldigt litet information om tillgodoseendet av barnets rättigheter, berättar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Romska barns synpunkter och liv har utretts av barnombudsmannens byrå för över tio år sedan. Då funderade intervjuade barn och unga till exempel på hur de kan bevara sin egen romsk identitet stark i det finländska samhället, vad ett gott liv innebär och hurdant de önskar att deras eget liv skulle vara. Den utredning som inleds är en del av genomförandeplanen för den nationella barnstrategin och finansieras av barnstrategin.

– Vi anser att det är viktigt att genomföra denna utredning. De regionala delegationerna för romska ärenden deltar i utredningens planering och stöder dess genomförande, berättar specialsakkunnig Janette Grönfors vid social- och hälsovårdsministeriet.

 

Barnombudsmannen bjuder in barn och unga att delta i utredningen

Utredningen genomförs vid barnombudsmannens byrå av specialforskare Elina Weckström, forskningsassistent Karri Kekkonen och planerare Outi Kekkonen.

Utredningens resultat berättar om barn och ungas välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter ur deras egen synvinkel. Barn och unga deltar i utredningens genomförande och påverkar de frågor som tas upp i utredningen. De romska intressentgrupperna har en mycket central roll under alla skeden av utredningens genomförande.

– Vi ser det som viktigt att vi får omfattande information om romska barn och ungas synpunkter av dem själva. Vi hoppas att få rikligt med svar av romska barn och unga i olika åldrar från olika håll i Finland till utredningen, betonar verksamhetsledare Tuula Åkerlund från Romano Missio.

– Först intervjuar vi 11–17-åriga romska barn och unga från olika håll i Finland på platser som de själva har valt. På basis av de frågor som barn och unga under intervjuerna har berättat vara viktiga upprättar vi sedan en digital enkät med vilken vi kommer att få omfattande information från en större grupp av barn och unga, berättar specialforskare Elina Weckström.

Utredningen kan inte genomföras utan barn och ungas hjälp. För att nå barn och unga vädjar barnombudsmannen till romska barn och ungas närstående samt yrkespersoner som arbetar med romska barn och unga.

– Vi hoppas att information om utredningen sprids så att så många barn och unga som möjligt får tillfälle att delta i detta viktiga projekt, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Utredningens resultat kommer att publiceras i början av år 2023. Resultaten rapporteras så att enskilda respondenter inte kan identifieras.