Čielggadus románamánáid ja -nuoraid buresveadjimis ja rivttiid ollašuvvamis Suomas

Čielggadusas čoaggit áigedási vásáhusdieđu románamánáid ja –nuoraid buresveadjimis ja rivttiid ollašuvvamis Suomas. Vásáhusdieđu čoaggit jearahallamiid ja jearahallamiid vuođul gárvvistuvvon elektrovnnalaš gažadeami vuođul. Čielggadussii oassálastin leat 11-17 -jahkásaš románamánát ja -nuorat.

Čielggadus ollašuhtto ovttasbarggus románaáššiid ráđđádallangottiin ja báikkálaš románaservošiiguin sihke mánáiguin ja nuoraiguin. 

Čielggadussii oassálastet mánát ja nuorat sierra guovlluin Suomas. Guvllolaš earut Suomas leat stuorrá ja lea vuorddehahtti, ahte eallin lea earálágan ovdamearkan gávpogiin ja dálonguovllus.

Čielggadusas gieđahallat buresveadjima ja rivttiid ollašuvvama mánáid ja nuoraid ádden vugiin ja sin vuolggasajiid bokte.

Románamánáid ja -nuoraid jearahallamat giđđat 2022

Románamánáid ja -nuoraid jearahallamat leat báráige jođus. Oassálastit leat fáhtejuvvon báikkálaš románaservošiid bokte. Mihttomearrin lea ollašuhttit 20 temájearahallama sierra guovlluin Suomas. Mánát ja nuorat sáhttet oassálastit jearahallamiidda okto, páraid mielde ja dahje golmma olbmo joavkkus.  

Jearahalliin doibmet sierradutki Elina Weckström, dutkanveahkki Karri Kekkonen ja plánejeaddji Outi Kekkonen. 

Gažadeapmi románamánáide ja -nuoraide giđđat 2022

Jearahallamiid vuođul dahkko gažadanskovvi mánáid ja nuoraid ovdanbuktán guovddáš buresveadjimii ja rivttiid ollašuvvamii guoskevaš áššiin. gažadeapmái sávvat valjit 11-17 –jahkásaš románamánáid ja –nuoraid vástádusaid sierra guovllus Suomas.

Bohtosat

Loga lasi: Almmustahtimat

Čielggadusa bohtosat veahkehit mearrideaddjiid ja dutkiid ja románamánáiguin bargan olbmuid oažžut áigeguovdilis dieđu mearrádusdahkamii, ovddidanbarggu ja doaimma doarjjan.

Piirroskuva selvityksen toteuttamisesta: Selvitys saamelais- ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta.

Loga lasi

Mánáidáittardeaddji doaimmahagas ollašuhttui jagi 2009 románamánáid buresveadjima ja rivttiid ollašuvvama gieđahallan čielggadus, masa jearahalle románamánáid ja –nuoraid.

Junkala, Pekka & Tawah, Sanna 2009. Enemmän samanlaisia kuin erilaisia: Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. (suomagillii)