Lausunnot 2015

Lapsiasiavaltuutettu arvioi valtionhallinnossa vireillä olevia hankkeita lapsen oikeuksien näkökulmasta ja antaa lausuntoja lasten ja nuorten asemaa koskevista kysymyksistä.

null Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 245/2014 vp)

12.01.2015

Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 245/2014 vp)

Lausunto