Lapsiasiavaltuutetun lausunto 14.9.2007

Sosiaali- ja terveysministeriölle Kirjaamo

Viite Lausuntopyyntönne alkoholijuomien varoitusmerkintöjä valmistelleen työryhmän ehdotuksista STM 37:00/2007.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lapsiasiavaltuutetun lausuntoa alkoholijuomien varoitusmerkintöjä valmistelleen työryhmän ehdotuksista. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus alkoholijuomien palkkauksiin 1.1.2009 tulevan varoitustekstin sisällöstä, sijainnista ja koosta. Merkintöjen tarkoituksena on varoittaa kuluttajia alkoholijuomien terveysvaaroista.

Lapsiasiavaltuutetun lausunnon perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Sen 3 artiklan mukaan kaikissa julkisen vallan toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. 24 artiklan mukaan lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta. Sama artikla edellyttää valtion toimia odottavien äitien asianmukaisen terveydenhoidon järjestämisestä. Samoin artiklassa edellytetään valtion varmistavan, että vanhemmat saavat tietoa lapsen terveydestä ja että heitä tuetaan käyttämään saamiaan perustietoja.

Lapsiasiavaltuutettu on tällä perusteella aiemmassa lausunnossaan (10.8.2006) kannattanut sitä, että alkoholin kuluttajille annetaan tietoa alkoholinkäytön riskeistä kuten raskauden aikaisen alkoholin käytön vaikutuksista sikiön kehitykseen. Raskauden aikainen alkoholinkäyttö lisää sikiövaurioiden riskiä. Sikiövaurioiden seurauksena voi olla syntyvän lapsen pysyvä eriasteinen kehitysvammaisuus (FAS ja FAE-lapset). Sikiön ja syntyvän lapsen terveyden suojaamiseksi tarvitaan varoitusmerkintöjen lisäksi muuta yleistä päihdevalistusta sekä äitiysneuvolassa annettua neuvontaa ja tukea.

Työryhmän mietintö sisältää puheenjohtajan kompromissiehdotuksen sekä kaksi siitä eriävää mielipidettä, joista Montosen ja Itäpuiston ehdotus on puheenjohtajan ehdotusta tiukempi ja Mustosen ym. ehdotus puheenjohtajan ehdotusta lievempi.

Lapsen oikeuksien näkökulmasta paras vaihtoehto tekstiksi olisi yksilöivä varoitusmerkintä (Esim. alkoholi aiheuttaa syöpää ja muita terveyshaittoja sekä pysyvän kehitysvamman sikiölle) sekä toimintaohjeen antaminen (Älä käytä alkoholia, jos suunnittelet raskautta tai olet raskaana).

Toiseksi paras vaihtoehto varoituksen tekstiksi on työryhmässä tehty kompromissiesitys (VAROITUS: Alkoholi vaarantaa sikiön kehityksen ja terveytesi).

Merkinnän olisi parasta sijaita pakkauksen suurimmalla pinnalla. Merkinnän koon tulisi olla porrastettu pakkauksen koon mukaan. Tältä osin pidän parhaimpana  Montosen ja Itäpuiston ehdotusta.

Merkinnän sijainnin osalta toiseksi paras esitetyistä vaihtoehdoista on työryhmän kompromissiesitys, jonka mukaan sana  "VAROITUS" tulee kirjoittaa vähintään 3 mm korkeilla versaalikirjaimilla. Muutoin noudatettaisiin pakkausmerkintöjä koskevia yleisiä säännöksiä. Kompromissiesityksen mukaan varoitusteksti voidaan sijoittaa yleisten pakkausmerkintöjä koskevien säännösten mukaisesti - ei kuitenkaan pakkauksen pohjaan ja sulkijaan.

Esillä olevista vaihtoehdoista huonoin on Mustosen ym. ehdotus, jossa VAROITUS tekstiä pienennettäisiin ja itse viestiä lyhennettäisiin.

Lapsiasiavaltuutettu esittää lisäksi, että varoitusmerkinnän muotoa valittaessa vielä harkittaisiin lausuntopyynnön liittessä 2 kuvattua Ranskan mallia, jossa sikiövauriovaarasta varoittava merkintä on sekä teksinä että logona.  Tämä edistäisi varoituksen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi logo varmistaisi viestin perillemenoa myös niissä tapauksissa, kun alkoholin käyttäjä ei ole suomen tai ruotsin kielinen tai lukutaitoinen.

Jyväskylässä 14. päivänä syyskuuta 2007

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu