Hyppää sisältöön

AVOIN ADOPTIO TURVAAMAAN LAPSEN PYSYVIÄ KIINTYMYSSUHTEITA


Tiedote 19.3.2010
Lapsiasianeuvottelukunta esittää kotimaisten adoptioiden nykyistä laajempaa käyttöä lasten pysyvien kiintymyssuhteiden turvaamiseksi. Sen mukaan lakiin tulisi kirjata ns. avoin adoptio, joka mahdollistaisi lapselle sekä tärkeiden pysyvien ihmissuhteiden säilymisen että yhteyden biologisiin vanhempiin.

Voimassa olevan lapseksiottamislain mukaan adoptio edellyttää pääsääntöisesti vanhempien suostumusta, mutta voidaan erittäin painavista syistä vahvistaa myös vastoin vanhemman tahtoa. Neuvottelukunta esittää, että valmisteilla olevassa uudessa adoptiolaissa säädettäisiin ns. avoimesta adoptiosta, jossa sijaishuollossa olevan lapsen siteet biologiseen sukuun säilytetään.

Avoin adoptio on viime vuosina yleistynyt joissakin maissa, mutta Suomessa sitä käytetään harvoin eikä siitä myöskään tiedetä riittävästi sosiaalityössä. Neuvottelukunta katsookin, että osaamista on vahvistettava, jotta lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pystyisi arvioimaan, milloin adoptio on lapsen edun mukaista, ja osaisi tarvittaessa saattaa prosessin vireille.

Lastensuojelulain yhtenä periaatteena on sijaishuollossa olevan lapsen oikeus palata biologiseen perheeseensä niin pian kuin mahdollista. Toisaalta laki edellyttää, että perheen jälleenyhdistämisen tulee aina olla lapsen edun mukaista. Avoimessa adoptiossa mahdollistetaan lapselle sekä tärkeiden pysyvien ihmissuhteiden säilyminen että yhteyden säilyminen biologisiin vanhempiin. Tämä vahvistaisi etenkin pitkään sijaishuollossa olleiden huostaanotettujen lasten edun toteutumista, mutta myös hieman vanhempina adoptoitujen lasten, joilla on vielä elävät yhteydet juuriinsa.

Lapsiasianeuvottelukunta on kiinnittänyt huomiota myös ulkomailla toteutettuihin ns. itsenäisiin adoptioihin, joihin ei ole haettu Suomessa palveluja eikä adoptiolautakunnan lupaa . Tätä mahdollisuutta tulisi uudessa laissa rajoittaa, koska lapsen etua voidaan näissä tapauksissa arvioida vasta jälkikäteen. Myös adoptioprosessia on vaikeampi valvoa ja selvittää, onko lapsi lapsikaupan uhri.

Myös yksin Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikan hakijoiden ja pakolaislasten osalta tulee arvioida adoption mahdollisuus esimerkiksi tilanteissa, joissa perheen yhdistämismahdollisuutta ei ole.

Myös Pelastakaa Lapset ry. on RAY:n tukemana kehittämässä kotimaista adoptiotyötä ns. avoimen adoption suuntaan.

Lapsiasianeuvottelukunta on lapsiasiavaltuutetun työn apuna toimiva elin, jonka tehtävänä on lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistäminen. Neuvottelukunta mm. tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä. Se on asettanut erityisen jaoston lastensuojeluasioiden valmistelua varten.