Hyppää sisältöön

Verkkouutinen 19.02.2014

Ensitiedon antamisen kansallinen suositus myötätuulessa

Ensitiedon antamisen kansallinen suositus on saanut myönteistä vastakaikua lääkäriseura Duodecimissä. Aihe voisi olla pilottina Duodecimin uudelle tavalle laatia terveydenhuollon hyviä käytäntöjä kuvaavia ohjeita.

Lapsiasiavaltuutettu teki yhteistyökumppaneineen viime syksynä asiasta aloitteen. Aloitteessa ehdotettiin kansallista ohjetta tapaan antaa perheelle tietoa lapsen tai sikiön sairaudesta tai vammaisuudesta. Suositusta tarvittaisiin yhtenäistämään terveydenhuollossa alueellisesti ja laadullisesti vaihtelevia käytäntöjä.

Duodecimin Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, lastenlääkäri Jorma Komulainen pitää tärkeänä kansallisen ohjeistuksen laatimista ensitiedon antamisesta. Lapsiasiavaltuutettu ja Ensitieto-verkoston edustajat kävivät aiheesta keskustelun Duodecimin edustajien kanssa alkuvuodesta.

Komulaisen mielestä ensitiedon antamisen ohjeistusta ei kuitenkaan tulisi tehdä Duodecimin nykyisen Käypä hoito -suosituksen muodossa, koska aihe soveltuu huonosti lääketieteelliseen hoitoon painottuvilla menetelmillä lähestyttäväksi.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on jo vuosia järjestänyt konsensuskokouksia sellaisista aiheista, jotka eivät sovellu Käypä hoito -suosituksiksi. Nyt on työn alla uudenlainen toimintamalli tutkimustietoon perustuvien ja konsensusmenetelmillä täydennettyjen hyvien käytäntöjen suositusten laatimiseksi. Duodecim selvittää parhaillaan vaihtoehtoista mallia.

Ensitieto-aihe voisi Jorma Komulaisen mukaan toimia pilottina uudenlaisesta suosituksesta.

– Selvitämme mahdollisuutta siihen, että Duodecim yhdessä muiden toimijoiden kanssa voisi tarttua ehdotettuun ensitieto-aiheeseen ihan uudella lähestymistavalla. Päätöksiä aiheen toteuttamisesta voidaan odottaa syksyyn 2014 mennessä, Jorma Komulainen kertoo.

Hankkeen eteneminen edellyttää vielä aiheeseen perehtyneiden yhteistyökumppaneiden ja rahoituksen varmistamista. Ensitieto-verkoston toimijat ovat valmiita tarjoamaan asiantuntemuksensa Duodecimin tueksi.

Toiminnanjohtaja Miina Weckroth Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus ry:stä muistuttaa, että ensitiedon laatu vaikuttaa perheen koko loppuelämään.

– Sillä, miten ensitieto annetaan, on suuri merkitys vanhempien ja lapsen suhteeseen varhaisessa vuorovaikutuksessa. Hyvin annettu ensitieto auttaa perhettä ottamaan käyttöön perheen omia voimavaroja uudessa vaativassa elämäntilanteessa. Se vahvistaa myös perheiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä luottamusta, jota tarvitaan hyvään yhteistyöhön jatkossa, Miina Weckroth perustelee.

Ensitieto voi tarkoittaa joko kirjaimellisesti ensimmäistä tietoa lapsen erityisen tuen tarpeesta tai pidempää prosessia perheen elämässä.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus korostaa vanhemmille annettavan tiedon ja tuen merkitystä lapsen terveysoikeuden toteutumiselle.

– On tärkeää, että perheet saavat yhdenvertaisesti apua ja tukea haastavassa elämäntilanteessa. Valtakunnallinen suositus loisi perustan yhtenäiselle koulutukselle ja hyvälle käytännölle ensitiedon antamiseen, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, yksi aloitteen allekirjoittajista.

Aloite ensitiedon antamisen kansallisesta suosituksesta (23.9.2013)