Lapsiasiavaltuutetun lausunto 23.5.2007

Viestintävirasto

Viite: Lausuntopyyntönne 827/9220/2007

Viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa tv-yhtiöiden suunnittelemasta luonnoksesta itsesääntelysopimuksensa muuttamiseksi 1.1.2007 tulleen kuvaohjelmien tarkastamista koskevan lainmuutoksen johdosta. Lakiin lisättiin elokuvien ikärajaluokitukseen ikäraja 13. Kannanottoa pyydetään sekä ehdotettuun sopimustekstiin että erityisesti näkemyksiä K13-ikärajalla merkittyjen televisio-ohjelmien esittämisajankohdasta.

Lausunto
Lausuntopyynnön mukana tulleessa tv-yhtiöiden ehdottamassa itsesääntelysopimuksen sanamuodossa nykyinen tilanne ja esittämisajat säilyisivät lain muuttumisesta huolimatta ennallaan. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa sopimustekstiin seuraavia muutoksia perusteluineen:

Tv-yhtiöiden ehdotuksen perusteella K13-merkinnällä merkityt ohjelmat voitaisiin esittää nykyisen K11-rajoituksen mukaisesti. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että K13-merkinnällä merkityt ohjelmat voidaan esittää nykyisen K15-rajoituksen mukaisesti klo 21 jälkeen.

Toisena vaihtoehtona lapsiasiavaltuutettu ehdottaa harkittavaksi, että K15-ohjelmat siirrettäisiin esitettäväksi klo 22 jälkeen, jolloin nykyinen klo 21 ajankohta voitaisiin osoittaa K13- ohjelmille.


Ikärajojen arviointi YK:n lapsen oikeuksien kannalta
YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 13 ja 17 artiklojen perusteella lapsilla on oikeus sekä sananvapauteen että oikeus tulla suojelluksi ikä- ja kehitystasolleen sopimattomilta väkivaltaisilta, pornografisilta ja rasistisilta sisällöiltä. Artiklassa 18 sopimus korostaa vanhempien ensisijaista kasvatusvastuuta, mutta velvoittaa samalla sopimusvaltiot antamaan vanhemmille ja muille laillisille huoltajille asianmukaista apua heidän hoitaessaan lastenkasvatustehtäväänsä.

K13-ohjelmien esittämisajankohta
Aiempi kuvaohjelmien esittämisen ikärajojen 11-15-vuoden väli osoittautui käytännössä liian laajaksi lapsen kehityksen näkökulmasta, koska ikävaiheeseen osuu siirtymä murrosikään. Myös kansainvälisesti elokuvavalmistajat ovat viime aikoina suunnanneet tarjontaansa juuri tähän ikävaiheeseen. K13-ikärajan lisääminen vähensi riskiä siihen, että kaupallisista paineista osalle elokuvista asetettaisiin lasten suojelun näkökulmasta liian alhainen K11-ikäraja (mm. HE 176/2006 vp.). Televisioyhtiöiden nyt esittämä sovellus omaksi itsesäätelyohjeistokseen ei ole yhdenmukainen tämän lain hengen kanssa, koska K13-elokuvat vertaantuisivat siinä K11-elokuviin.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain lastensuojelunormiston toteutumista koskevassa selvityksessä (Viestintävirasto 3/2004 sekä Parental Control of Television Broadcasting 1999) todetaan, että lähes kaikissa EU-maissa lapsille soveltuvaa ohjelmistoa rajaa vedenjakaja, joka sijoittuu klo 21 ja klo 22.30 väliin. Osassa jäsenmaita käytetään kahta tai useampaa vedenjakajaa porrastettuna lasten iän mukaan. Useissa maissa vedenjakajana K15 ohjelmien osalta on klo 22. Suomessa käytössä oleva K15 ohjelmia rajaava kellonaika on siis eurooppalaisessa vertailussa aikaisemmasta päästä. Myös Yhdysvalloissa on käytössä klo 22 -raja.

Tarve johdonmukaiselle sääntelylle ja tiedottamiselle
Pidän eri medioiden erilaista säätelyä lastensuojelun kannalta ongelmallisena. Esitän, että viestintävirasto yhdessä opetusministeriön kanssa selvittäisi, miten lainsäädäntöä voitaisiin erityisesti televisiossa esitettävien elokuvien osalta saada johdonmukaisemmaksi. Myös televisiossa esitettyjen elokuvien luokittelun tulisi perustua valtion elokuvatarkastamon tekemiin ikärajamäärittelyihin, koska ne ovat lapsen kehitykseen perehtyneiden asiantuntijoiden laatimia. Lisäksi television muita ohjelmia koskevassa arvioinnissa tulisi käyttää lapsen kehityksen asiantuntijoita.

Korostan myös, että tv-ohjelmien ikärajoja koskien tiedotusta tulisi lisätä. Valistusta tulisi suunnata lasten vanhempien lisäksi myös esimerkiksi isovanhemmille sekä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kouluissa, nuorisotyössä ja vapaaehtoisjärjestöissä lasten kanssa työskenteleville.

Ohjelmamainontaa koskevat uudistustarpeet
Lisäksi ehdotan, että Viestintävirasto tekisi tarkempaa arviointia siitä, miten ohjelmamainontaa koskeva sääntely käytännössä toteutuu. Lapsiasiavaltuutetun toimistoon on tullut useita yhteydenottoja lasten vanhemmilta, jotka ovat kokeneet lastensuojelun kannalta ongelmallisiksi erityisesti K15- ja K18-elokuvien mainokset varhaisillan ohjelmien yhteydessä. Mainoksia on vanhempien vaikea ennakoida.

Sama huoli tuli esille myös pienimuotoisessa media-asioita koskevassa kyselyssä, jonka lapsiasiavaltuutettu teki vanhemmille yhdessä Suomen vanhempainliiton kanssa vuonna 2006. Esitän harkittavaksi, että televisiokanavien itsesääntelyn ohjeistoa uudistettaisiin myös niin, että ohjelmamainokset siirrettäisiin näytettäväksi vasta ko. ikärajaa koskevan vedenjakaja-ajan jälkeen.

Jyväskylässä 23. päivänä toukokuuta 2007

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Lakimies Johanna Aalto