Hyppää sisältöön


 Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40) 
Viite
Kommenttipyyntönne 11.3.2009 HEL5956-13

Asia
Lapsiasiavaltuutetun kommentti ulkoasiainministeriölle seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen suosituksen laatimisesta

Keskeiset ehdotukset
Euroopan neuvoston seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastainen asiantuntijakomitea on laatinut ensimmäisen suositusluonnoksen seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisesta suosituksesta, jonka EN:n ministerikomitea tulisi hyväksymään.

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt kommentteja luonnoksesta sekä ehdotuksia suositukseen liitettäviksi parhaiksi käytännöksi seksuaali-identiteetistä johtuvan syrjinnän torjumiseksi.

Lausunto
Lapsiasiavaltuutettu kiittää mahdollisuudesta kommentoida suositusta jo aikaisessa valmisteluvaiheessa. Suositus on hyvin kattava ja huomioi hyvin myös lapsiin ja nuoriin seksuaalivähemmistöinä kohdistuvan syrjinnän.

Suosituksen laadinta on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, mistä syystä eräät ehdotuksen muotoilut ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Tämä koskee erityisesti yksityis- ja perhe-elämän suojaa koskevan otsikon alla olevia ehdotuksia. Siksi lapsiasiavaltuutettu mielellään seuraa asian etenemistä ja antaa myöhemminkin lausuntoja kun suositus konkretisoituu.

Jatkotyössä on hyvä huomioida lasten ja nuorten kannalta YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen antamat oikeudet lähtökohtana myös valmisteltavalle uudelle suositukselle. YK-sopimukseen ovat sitoutuneet kaikki EN:n jäsenmaat. YK-sopimus vahvistaa lapsen oikeuden yhdenvertaiseen kohteluun riippumatta hänen omista tai hänen vanhempiensa ominaisuuksista. Suositusluonnoksessa on käsitelty syrjintää pääasiassa lapsen ja nuoren oman seksuaalivähemmistöön kuulumisen näkökulmasta. Syrjintä ja kiusaaminen voi kohdistua lapsiin ja nuoriin myös heidän vanhempiensa seksuaalisen identiteetin seurauksena. Tämän ehkäisy on syytä todeta suosituksessa. Aiheesta on mainintoja luonnoksen liitteenä olevissa muistioissa.

Yksityiselämän suojaa koskevissa kohdissa viitataan huoltajuuteen, vanhemmuuteen sekä adoptio-oikeuteen ja lähtökohtana on seksuaalivähemmistöjen syrjimätön kohtelu.

Jatkovalmistelussa tulee ottaa linjaavana periaatteena huomioon YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 3 jonka mukaan lapsen etu tulee asettaa etusijalle kaikissa lasta koskevissa julkisen vallan ratkaisuissa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lähtökohtana on lisäksi vahvasti lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välinen suhde, vanhempien yhteinen ja ensisijainen kasvatusvastuu sekä siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien varmistaminen.

Lisäksi  adoptiota koskee sopimuksen artikla 21. Siinäkin viitataan lapsen edun ensisijaisuuteen sekä valtioiden yhteisten sopimusjärjestelyiden tarpeeseen kansainvälisissä adoptioissa. Suositusluonnoksen adoptiota koskeviin kohtiin tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota. Kohdat eivät ole luonnoksessa aivan yksiselitteisesti muotoiltuja.

Useissa maissa on sallittu samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parien ns. sisäinen adoptio, silloin kun parilla on toiselle osapuolelle syntynyt biologinen lapsi, joka elää perheessä. Suomessakin on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä lakiesitys, jolla sisäinen adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa mahdollistetaan ja näin vahvistetaan lapsen sosiaalisen vanhemman oikeudet ja velvollisuudet perheessä tosiasiallisesti elävää lasta kohtaan. Sisäisessä adoptiossa ei tapahdu lapsen sijoittamista uusiin olosuhteisiin, vaan kyse on perheessä jo elävän lapsen tilanteesta sekä hänen etunsa arvioimisesta. Lapsiasiavaltuutettu on kannattanut näitä lakimuutoksia ja pitänyt niitä lapsen edun mukaisena. Näihin tilanteisiin viitataan suositusluonnoksessa termillä "legal parenthood".

Rekisteröityjen perheiden adoptiota koskevissa valmistelutöissä on Suomessakin otettu esille, että rekisteröidylle parille annettaisiin tietyissä tapauksissa mahdollisuus ottaa yhdessä ottolapseksi myös sellainen lapsi, joka ei ole kummankaan rekisteröidyn puolison oma lapsi. Yleistä adoption samaa sukupuolta olevien parien perheisiin sallivaa lainsäädäntöä on nykyisellään muutamissa Euroopan maissa. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että tämä kysymys sekä sen liitynnät kansainväliseen lapseksi ottamiseen vaativat kuitenkin perusteellisen pohdinnan lapsen edun näkökulmasta.

Suositukseen etsitään myös ns. hyviä käytäntöjä seksuaalivähemmistöjen syrjinnän ja tasapuolisen kohtelun alalta. Lapsiasiavaltuutetun tiedossa ei ole Suomesta erityisiä hyviä käytäntöjä tällä alueella lapsinäkökulmasta. YK:n lapsen oikeuksien komitealle laaditussa Suomen neljännessä määräaikaisraportissa on pikemminkin kirjattu puutteita ja kehittämistarpeita alueella.

Määräaikaisraportissa on todettu tarve huomioida erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria paremmin hoitojärjestelmissä sekä heidän mielenterveytensä tukemista. Lisäksi on todettu, ettei itsemurhien ehkäisytyössä ole kiinnitetty huomiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten itsemurhariskiin. Erityisesti tulee esille homo- tai biseksuaalisiin sekä trans- tai intersukupuolisiin (HLBTI) lapsiin ja nuoriin kohdistuva kiusaaminen ja syrjintä. HLBTI-lapsia ja nuoria tai ns. sateenkaariperheitä ei ole määräraikaisraportissa esitetyn kannanoton mukaan juurikaan huomioitu nuorten tai koulujen parissa toimivien viranomaisten ja järjestöjen työssä.

Mainittakoon kuitenkin, että Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman vuosiksi 2007 - 2010.

Jyväskylässä 31. päivänä maaliskuuta 2009

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu