Verkkouutinen 07.06.2013

Koulukiusaamisen yleisyys yllätti ToukoFest-kyselyssä

Koulukiusaamista kokeneiden lasten suuri osuus yllätti lapsiasiavaltuutetun ToukoFest-tapahtumassa toteuttamassa kyselyssä. Kysymykseen "Onko sinua kiusattu koulussa?" vastasi myönteisesti 38 prosenttia ala- ja yläkouluikäisistä lapsista. Vastaajia oli yhteensä 98.

– Vaikka kysely oli pienimuotoinen, on tulos kuitenkin aikuisia herättelevä. Aikuisten kykyä huomata ja puuttua kiusaamiseen pitää parantaa. Kouluissa on tarpeen tehdä säännöllisesti asiasta kyselyitä, keskustella erilaisuuden hyväksymisestä, tukea kaverisuhteiden syntymistä sekä luoda ilmapiiri, jossa kiusaamisesta on helppo kertoa, sanoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Kyselyssä ei kartoitettu koetun kiusaamisen säännöllisyyttä tai toistuvuutta. Satunnainenkin kiusaaminen on lasten ja nuorten kannalta haitallista.

Kiusaamiseen pitää lasten mielestä puuttua nopeasti

Avoimessa kysymyksessä lapsilta tiedusteltiin, millä tavalla koulukiusaamiseen voisi parhaiten puuttua. Suurin osa vastaajista mainitsi tehokkaimmaksi puuttumisen keinoksi keskustelun eri osapuolten kesken.

Toisaalta todettiin, että keskusteleminen tai "näennäinen" anteeksipyyntö ei ole riittävä keino, vaan kiusaajalle pitäisi pystyä antamaan jonkinlainen rangaistus. Rangaistuksena mainittiin useimmiten jälki-istunto. Vastaajat, jotka olivat ilmaisseet itse kokeneensa kiusaamista, korostivat keskustelun riittämättömyyttä ongelman ratkaisukeinona.

Lasten vastauksissa korostui myös aikuisten puuttumisvelvollisuus. Vain muutamissa vastauksissa tuotiin esille lasten omaa roolia kiusaamiseen puuttumisessa. Vastaajat painottivat lisäksi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn tärkeyttä: mitä aikaisemmin kiusaamiseen puututaan, sitä helpompi tilanteet on selvittää. Myös vanhempien mukaan ottamista ja kotiin ilmoittamista tuotiin esille vastauksissa.

Lapset pitivät tärkeinä säännöllisesti toistuvien kiusaamiskyselyiden tai -kartoitusten tekemistä kouluissa, jotta oltaisiin selvillä millainen kiusaamistilanne on ja mihin suuntaan se on kehittynyt.

Lapsilta kysyttiin myös, kuinka hyvin aikuiset huomaavat kiusaamistapaukset koulussa. Noin puolet antoi aikuisille tästä kouluarvosanan 8 tai 7. Kiitettäviä arvosanoja (9 tai 10) oli 23 prosenttia. Pääsääntöisesti aikuiset huomaavat kiusaamisen kouluissa vastaajien mielestä siis hyvin tai tyydyttävästi. Parantamisen varaa kuitenkin on, sillä juuri kiusaamista itse kokeneet vastaajat arvioivat selvästi kriittisemmin aikuisten kykyä huomata kiusaamista.

Oikeus elää turvassa tärkeää lapsille

Lapsilta kysyttiin, mikä heidän mielestään on tärkein lapsen oikeuksista. Hyvin monissa vastauksissa nousi esille oikeus elää turvassa. Monet vastaukset liittyivät turvallisuuden tunteeseen ja turvallisiin elinolosuhteisiin.

Toinen vahvasti korostunut oikeus liittyi mielipiteen- ja sananvapauteen. Lisäksi oikeus koulunkäyntiin ja oikeus olla oma itsensä ja tasa-arvoinen olivat vastausten perusteella tärkeitä ToukoFest tapahtumaan osallistuneille keskisuomalaisille lapsille ja nuorille.

ToukoFest-kyselyn tiivistetyt tulokset löydät kokonaisuudessaan täältä.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto oli aiempien vuosien tapaan mukana ToukoFest-tapahtumassa omalla osastollaan. Tänä vuonna toimisto markkinoi myös uutta Apua moneen ongelmaan (AMO) -verkkopalvelua. Verkkosivulle on koottu lapsille ymmärrettävällä tavalla tietoa viranomaisista ja toimijoista, jotka voivat auttaa erilaisissa elämän ongelmatilanteissa.

AMO löytyy lapsiasiavaltuutetun Lasten sivuilta osoitteesta www.lastensivut.fi/amo. AMO-palveluun pääsee myös Lasten sivujen etusivun vasemmalta laidalta löytyvästä "Apua ongelmiin" -laatikosta.

Kaksipäiväinen ToukoFest -tapahtuma kokoaa vuosittain tuhansia keskisuomalaisia ala- ja yläkouluikäisiä yhteen. ToukoFest on Nuorten Keski-Suomi (NuKsu) ry:n hallinnoima, nuorten itsensä toteuttama tapahtuma.

Toukofest 2013 -raportti 'Kiusaamiseen pitää puuttua