Hyppää sisältöön

KOULUN KASVATUSTEHTÄVÄÄ VAHVISTETTAVA


Tiedote 25.2.2010

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mielestä koulun kasvatustehtävää tulee vahvistaa tietojen ja taitojen opettamisen rinnalla. Hän varoittaa liian kapeasta näkökulmasta, jossa tulevien työntekijöiden kasvattaminen ja työelämätaitojen oppiminen saavat liian suuren painon lasten hyvinvoinnin ja kansalaistaitojen kustannuksella.

- Tavoitteena tulee olla jokaisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen omana itsenään, eri yhteisöjen jäseninä ja toimijoina omassa ympäristössään, hän toteaa lausunnossaan valmisteilla olevasta perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistuksesta.

Maria Kaisa Aula toivoo, että perusopetuksen tavoitteissa korostetaan koulua toimintaympäristönä, jossa turvataan lapsille ja nuorille mahdollisuus tasapainoiseen elämään ja hyvinvointiin juuri kullakin hetkellä, ei ainoastaan tulevaisuudessa.

- YK:n lapsen oikeuksien sopimus tukee käsitystä lapsesta, jonka hyvä elämä on itseisarvo tässä ja nyt, hän muistuttaa.

Maria Kaisa Aula muistuttaa koulun hyvinvointitehtävästä. Sen toteuttaminen edellyttää koululta muun muassa yhteisöllisyyden vahvistamista, turvallisuuden takaamista, kiusaamisen ehkäisemistä ja nykyistä tiiviimpää yhteistyötä vanhempien ja muiden huoltajien kanssa.

Lapsiasiavaltuutetun mukaan koulun tulee luonnollisesti edelleen tarjota lapsille myös tarpeelliset tiedot ja taidot, mutta opetussuunnitelman perusteiden nykyistä laajuutta tulee arvioida uudelleen.
- Ei pidä kuvitella, että mitä enemmän oppilaille jaetaan tietoa, sitä laajemman yleissivistyksen ja avaramman maailmankuvan he muodostavat, hän huomauttaa.
- Liian täyteen yksityiskohtaista erityistietoa ahdettu opetussuunnitelma johtaa liian kuormittavaan lukujärjestykseen ja tiukkoihin oppituntisuunnitelmiin, jotka eivät jätä tilaa kasvun edellyttämälle vuorovaikutukselle.

Suorituskeskeisyyden sijaan perusopetukseen tarvitaan lisää kokemuksellisuutta. Opiskeltavat tiedot tulee liittää nykyistä selvemmin arkielämän tarpeisiin. Myös taito- ja taideaineiden mahdollistamia elämyksiä pitää olla enemmän.
-Tämä edistää myös oppimisen erityistuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten toimimista osana omaa luokkaansa ja vähentää tarvetta opetuksen eriyttämiseen, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa myös välituntien, ruokatauon ja muun luokkamuotoisesta työskentelystä poikkeavan toiminnan kasvatuksellisia mahdollisuuksia. Aikaa on varattava myös lasten kuulemiseen ja vaikuttamiseen koulutyöhön ja -ympäristöön liittyvissä asioissa.
-Samalla tulee muistaa koulupäivään sisältyvien leikin ja virkistyksen merkitys, hän sanoo.

Valtioneuvosto päättää uudesta perusopetusasetuksesta mahdollisesti vuoden 2011 alussa. Näin uudet opetussuunnitelman perusteet tulisivat käyttöön lukuvuoteen 2014-2015 mennessä.