Lapsen oikeuksien viestinnän kansallinen yhteistyölinjaus 29.5.2013


Lapsiasianeuvottelukunnan hyväksymä linjaus  vuosille 2013–2015
Tausta ja yhteistyölinjauksen tarkoitus
Ehdotus Lapsen oikeuksien kansalliseksi viestintästrategiaksi valmistui opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiona huhtikuussa 2010. Viestintästrategian laatimisen taustalla oli tavoite vahvistaa valtiovallan osuutta lapsen oikeuksien tiedottamisesta sekä vakiinnuttaa eri tahojen verkostomaista yhteistyötä tiedottamisessa. Strategia valmisteltiin laajasti valtionhallinnon, kansalaisjärjestöjen ja kirkon toimijoiden yhteistyönä ja siinä osoitettiin eri tahoille vastuita toiminnan edistämisessä. Strategia sisältää paitsi suoraan viestintään myös opetukseen, koulutukseen ja toiminnallisen yhteistyön rakenteeseen liittyviä suosituksia. Viestintästrategia löytyy Internetistä osoitteesta www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr14.pdf?lang=fi.

Kaksi vuotta työryhmän ehdottaman viestintästrategian julkistamisen jälkeen katsottiin olevan tarve luoda katsaus sen toimeenpanotilanteeseen. Lisäksi strategiaa ja sen ehdotuksia haluttiin tarkastella myös kriittisesti pohtien mahdollisia uudistus- ja muutostarpeita. Tässä tarkoituksessa lapsiasianeuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto lähetti valmistelutyössä mukana olleille tahoille kesällä 2012 kyselyn strategian toimeenpanosta. Vastaajia pyydettiin listaamaan tehdyt toimenpiteet strategian ehdotusten toteuttamiseksi, mahdolliset toimeenpanon haasteet sekä näkemykset strategian mahdollisista uudistus- ja/tai muutostarpeista.

Kyselyyn saaduista vastauksista ilmenee selvästi, ettei viestinnän yleinen koordinointi ole toiminut viestintästrategiassa ajatellusti. Tämä on haitannut lapsen oikeuksien viestinnän kokonaisuutta sekä viestintästrategian ehdotusten eteenpäinviemistä. Valtionhallinnossa tulisi tehdä selkeä päätös siitä, kenelle koordinaatiovastuu lapsen oikeuksien viestinnästä kuuluu. Vastauksissa ehdotettiin koordinaation siirtämistä opetus- ja kulttuuriministeriöltä lapsiasiavaltuutetun toimistolle ja lapsiasianeuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaostolle. Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama työpanos ja rahoitus viestintään nähtiin kuitenkin jatkossakin välttämättömänä.

Tämän yhteistyölinjauksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän, tiedotuksen ja ihmisoikeuskasvatuksen/ -koulutuksen yhteistyötä alalla toimivien järjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston ja muiden valtionhallinnon toimijoiden kesken. Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistio "Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia" (OKM 2010:14). Yhteistyölinjauksella sovitaan työryhmämuistiossa tavoitellun koordinaation järjestämisestä. Yhteisten toiminnallisten tavoitteiden edistämisestä vuosina 2013-2015 sovitaan näissä rakenteissa erikseen.

Linjausta ylläpitää ja päivittää lapsiasiavaltuutetun toimisto ja sen yhteydessä lapsiasianeuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto. Linjaus on julkisesti esillä lapsiasiavaltuutetun toimiston verkkosivuilla. Uudet toimijatahot toivotetaan tervetulleeksi osallistumaan lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän yhteistyöhön. Yhteyshenkilö asiassa on lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri. Asiassa voi olla yhteydessä myös lapsiasiavaltuutetun toimistoon ( [email protected])

Vuoden 2015 lopulla arvioidaan rakenteiden toimivuutta ja tarpeen mukaan uudistetaan tätä linjausta.

LAPSEN OIKEUKSIEN VIESTINNÄN KANSALLINEN KOORDINAATIORYHMÄ
Lapsen oikeuksien kansallisen  viestinnän toimeenpanon ja seurannan koordinaatiosta vastaa jatkossa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lapsiasianeuvottelukunta yhdessä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa. Koordinaatiovastuu on sidottu neuvottelukunnan nykyiseen toimikauteen, joka päättyy 31.8.2015.

Koordinaatiotehtävää hoitaa lapsiasianeuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto. Jaoston sihteeri on yhteyshenkilö koordinaatioon liittyvissä asioissa. Työtä tukee lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunta. Lapsiasiavaltuutettu toimii koordinaatiojaoston puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja.

Jaoston työhön osallistuvat lasten viestinnän koordinaation edistämisen näkökulmasta seuraavat toimijat: Lapsiasiavaltuutetun toimisto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen UNICEF, Kirkon kasvatus- ja nuorisotyön järjestöt/kirkkohallitus, Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Ihmisoikeuskeskus ja Kuntaliitto. Jaostolla on lisäksi lapsen oikeuksien kansainväliseen edistämiseen liittyviä muita tehtäviä, joiden johdosta jaostoon kuuluu myös muita jäseniä.

Koordinaatiotehtävässään jaosto:
  • seuraa, varmistaa ja arvioi tämän yhteistyölinjauksen toteutumista
  • valmistelee aloitteita lapsiasianeuvottelukunnan kannanotoiksi
  • varmistaa viestinnän ja koulutuksen voimavaroja seuraamalla OKM/Lanuke, RAY:n sekä UM:n lapsen oikeuksien viestintään suuntaamien määrärahojen tilaa ja tarpeen mukaan tekee tähän liittyviä ehdotuksia
  • arvioi lapsen oikeuksien viestinnän uhkia ja mahdollisuuksia
  • varmistaa ministeriöiden ja yhteistyökumppaneiden välisen tiedonkulun
  • suunnittelee ja tukee lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportoinnin kehittämistä sekä raportoinnista ja suosituksista tiedottamista
 

LAPSEN OIKEUKSIEN VIESTINNÄN YHTEISTYÖVERKOSTO
Lapsen oikeuksien mediaviestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja etenkin lapsen oikeuksien päivän viestinnän käytännön toteuttamista ja yhteistyötä varten Lastensuojelun Keskusliiton yhteydessä toimii lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkoston puheenjohtajana toimii Lastensuojelun Keskusliiton edustaja. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa verkoston kokoon kutsumisesta yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.

Lapsen oikeuksien kansalliseen viestinnän yhteistyöverkostoon ovat kuuluvat valtakunnalliset järjestöt ja viranomaistahot, jotka haluavat olla mukana edistämässä etenkin lapsen oikeuksien päivän (20.11) tunnettuutta ja yhteistä kansallista media- ja muuta viestintää.

Verkosto järjestää tarpeen mukaan kaikille LOS-viestinnästä kiinnostuneille toimijoille avoimia tilaisuuksia.

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkoston tehtävänä on:

-        määritellä lapsen oikeuksien päivän (20.11) yhteinen kansallinen viestintäteema

-        seurata lapsen oikeuksien päivän viestinnän onnistumista ja arvioida sitä kansalliselle koordinaatioryhmälle.

-        suunnitella yhteisiä viestintätoimenpiteitä ja mahdollisia muita hankkeita yhteisen teeman/lapsen oikeuksien päivän sekä yleisesti lapsen oikeuksien esillä pitämiseksi mediassa ja sidosryhmissä (toiminta kunkin tahon omien määrärahojen puitteissa)

-        sopia pelisäännöt yhteisesti toteutettavalle viestinnälle (facebook- ja muu viestintä)

-        välittää tietoa eri tahojen suunnitelmista ja hankkeista lapsen oikeuksien viestinnässä ja koulutuksessa sekä ihmisoikeuskasvatuksessa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi

-        selvitellä esitetuotannon ja muun painetun materiaalin sekä verkkoviestinnän tarpeita ja toimeenpanna niitä yhteisesti sovittavalla tavalla eri tahojen määrärahojen puitteissa

Lapsiasiavaltuutetun toimistolla on kansallisesti erityinen vastuu lapsen oikeuksien esitteiden tuottamisesta eri kielillä sekä alakouluikäisille suunnatun verkkopalvelun (www.lastensivut.fi) kehittämisestä. Lastensuojelun Keskusliitto ylläpitää yhteistä facebook-sivustoa "Lapsen oikeudet - Barnkonventionen".

Lapsen oikeuksien viestinnän kansalliseen yhteistyöverkostoon Lastensuojelun Keskusliitto ja lapsiasiavaltuutetun toimisto kutsuvat mukaan ainakin seuraavia tahoja:

Suomen UNICEF, Kirkkohallituksen kasvatus ja nuorisotyö/seurakuntien palvelujärjestöt, Kuntaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi ry, Suomen Lasten Parlamentti ry, Suomen Vanhempainliitto, Helsingin kaupunki, Opetushallitus sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos.

Myös muut viestintäyhteistyöstä kiinnostuneet valtakunnalliset toimijat voivat ilmoittautua mukaan verkostoon ottamalla yhteyttä Lastensuojelun keskusliittoon tai lapsiasiavaltuutetun toimistoon.

Tämä yhteinen linjaus julkaistaan  www.lapsiasia.fi ja  www.lskl.fi verkkosivulla ja siitä tiedotetaan alan toimijoille.

Linjaus on hyväksytty lapsiasianeuvottelukunnan kokouksessa 7.3.2013 ja julkaistu verkossa 29.5.2013. Lisätietoa lapsiasianeuvottelukunnasta löytyy verkkosivulta www.lapsiasia.fi/perustietoa/neuvottelukunta.