Hyppää sisältöön

LAPSEN PARAS ETUSIJALLE EROTILANTEISSA - VANHEMMUUS JATKUU ERON JÄLKEENKIN


Tiedote 10.11.2010
Arviolta 30 000 lasta kohtaa vuosittain Suomessa vanhempiensa eron. Eron jälkeen lapsen on tärkeää löytää paikkansa molempien vanhempien kodeissa. Myös muiden lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuminen tulee varmistaa, vaativat lapsiasiavaltuutettu,  Lastensuojelun Keskusliitto ja Väestöliitto yhteisessä aloitteessaan eropalveluiden kansallisten linjausten kehittämiseksi.
  • Erossakin vanhempien pitää ymmärtää toistensa merkitys vanhempina ja kyetä yhteistyöhön keskenään. Mitä sovinnollisempi ero, sitä vähemmän haittaa siitä on lapselle, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.
  • Vanhemmille tulee tarjota oikea-aikaista tukea niin, että he voivat jatkaa vanhempina ja toimia lapsen parhaaksi.
Etenkin eron alkuvaiheessa useimmat perheet hyötyisivät ulkopuolisesta ammattiavusta ja vertaistuesta. Myös lapsille ja nuorille tulisi olla tarjolla matalan kynnyksen palveluja ja tietoa vanhempien erosta, aloitteessa todetaan.

Lapsen asema ja riskit erossa tarkasteluun

Tavoitteena tulee olla laadukkaiden ja lapsen kasvua ja hyvinvointia tukevien palvelujen tasavertainen saanti maan eri osissa. Nyt eropalveluiden kokonaisuus on hajanainen, alueellisesti epätasainen ja huonosti tunnettu. Palvelut painottuvat korjaavaan toimintaan, vaikka tuloksellisempaa olisi keskittyä varhaisen tukemiseen ja huoltoriitojen ennaltaehkäisyyn.

Aloitteen tekijät haluavat lapsen aseman ja riskit erossa sekä eropalveluiden nykytilan pikaisesti kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Tarkoituksena on vaikuttaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön tulisi ottaa yhteistyössä yhdeksi painopistealueeksi perheiden ja lasten suojeleminen ja tukeminen erotilanteissa sekä pitkittyneissä huoltoriidoissa.

Riitakierteet poikki tehokkaalla sovittelulla
Samalla tulee selvittää mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet, joita on esimerkiksi lapsen tilanteen rauhoittamiseksi jatkuvissa huoltoriidoissa. Tehokkaalla ja nopealla täytäntöönpanosovittelulla voitaisiin ratkaista vaikeita tilanteita, joita syntyy esimerkiksi lapsen palauttamatta jättämisestä. Lastenvalvojan ja lastensuojelun palveluissa on lisättävä tietämystä myös kansainvälisten lapsikaappausten riskeistä ja ehkäisemisestä.

Aloitteessa muistutetaan, että sosiaali- ja oikeustoimen ammattilaisten on tärkeä kyetä hyvään vuoropuheluun ja toimimaan samansuuntaisesti. Palveluihin tarvitaan lapsen näkökulman esille nostamista sekä sovittelevaa työotetta. Tasapuolinen kohtelu ehkäisee vanhempien vastakkainasettelua. Kaikilta eroauttamistyötä tekeviltä tulee edellyttää tutkintoa, johon sisältyy opintoja lapsen kehityksestä.

Järjestöt mukaan palveluohjaukseen
Palveluiden kehittämistyössä tarvitaan ministeriöiden lisäksi kuntia, seurakuntia sekä järjestöjä. Niiden palvelut tulisi mieltää osaksi palvelujen kokonaisuutta, joista myös tiedotetaan yhteisesti. Jotta järjestöjen monimuotoiset palvelut eroperheille saataisiin pysyväksi osaksi palvelujärjestelmää ja -ohjausta, tulee järjestöille ohjata tähän tarkoitukseen rahoitusta valtion budjetista.

Eropalveluiden kehittämiseen ja tutkimukseen tulee niinikään suunnata voimavaroja. Tavoitteena tulee olla, että maahan perustetaan kansallinen kehittämisyksikkö, joka vastaa eroauttamisen kehittämisestä ja työn koordinoinnista sekä edistää alan ammatillista koulutusta ja tutkimustoimintaa.