LAPSET JA NUORET MUKAAN KUNTAUUDISTUKSEN JA KUNTALIITOSTEN SUUNNITTELUUN – PÄÄTÖSTEN LAPSIVAIKUTUKSIA ON ENNAKOITAVA

Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto 16.11.2012
Lapset ja nuoret on otettava mukaan kuntauudistuksen valmisteluun. Lapsiasianeuvottelukunta muistuttaa uudistuksesta vastaavia asiantuntijoita ja päättäjiä, että lapsivaikutusten arviointi kuuluu laadukkaaseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Sekä kuntauudistuksen valmistelussa valtakunnallisesti kuin paikallisten kuntaliitosten valmistelussa on ennakoitava ja arvioitava vaikutuksia lapsiin.

Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen ja huomioon ottaminen on olennainen osa lapsivaikutusten arviointia.  Lapsia ja nuoria tulee kuulla sekä valtakunnallisesti kuntauudistuksen valmistelussa että etenkin paikallisesti kun kuntaliitosratkaisuja suunnitellaan.  Lasten ja nuorten tulee saada osallistua itselleen ominaisella tavalla.

Lapsivaikutusten arvioinnilla sekä lasten ja nuorten mukaan ottamisella varmistetaan, että myös alaikäisten kuntalaisten näkökulmasta olennaiset asiat on ratkaisuissa huomioitu.  Viisas päättäjä ottaa selvää myös lasten ja nuorten kokemuksista,  koska päätöksiä tehdään kunnan tulevaisuutta varten.
Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, johon Suomi on sitoutunut jo vuonna 1991. Se velvoittaa jäsenvaltioita asettamaan lapsen edun etusijalle kaikessa päätöksenteossa. Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille alle 18-vuotiaille.

Lapsiasianeuvottelukunta on valmistellut nuorten kanssa tämän kannanoton ohjeeksi  kuntauudistusten ja -liitosten päättäjille. Kannanoton valmisteluun ovat osallistuneet  kuntaliitoksia kotikunnissaan jo kokeneet nuoret. Hämeenlinnasta, Kouvolasta, Kokkolasta, Salosta, Sastamalasta ja uudesta Oulusta. Valmistelutyötä on johtanut lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaoston puheenjohtaja Markku Rimpelä.

Kuntauudistus lasten ja nuorten näkökulmasta

Teesit ohjeeksi päättäjille kuntauudistuksen ja kuntaliitosten valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan
1. Lapset ja nuoret mukaan kuntauudistuksen päätöksentekoon
 • Ottakaa lapset ja nuoret mukaan kuntauudistuksen valmisteluun ja päätöksentekoon.
 • Rakentakaa kuntauudistus lasten ja nuorten kanssa niin, että kaikkia kuullaan ja osallistuminen olisi mahdollista eri tavoin.
 • Kysykää lasten ja nuorten mielipidettä heidän omalla kielellään ja menetelmillään, sekä kuunnelkaa heitä tasavertaisina vaikuttajina.
 • Kunnan tulee tukea lapsia ja nuoria osallisuudessa ja vaikuttamisessa.
2. Tiedon kerääminen ja tiedottaminen lasten ja nuorten kielellä synnyttää luottamusta.
 • Huomioikaa lasten ja nuorten ajatuksia kuntansa identiteetistä, tehtävistä sekä palveluista.
 • Älkää pitäkö kuntaliitoksen eri vaiheita piilossa, vaan tiedottakaa lapsille ja nuorille heidän omalla kielellään ja tavallaan. Selittäkää mitä tapahtuu, ja miksi tapahtuu.
 • Ottakaa lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan heitä koskevan tiedon keräämiseen, tiedottamiseen, suunnitteluun sekä toteuttamiseen.
3. Sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta arkea kuntaliitosten valmistelussa.
 • Antakaa lasten ja nuorten mielipiteille arvoa, sekä todellinen mahdollisuus vaikuttaa.
 • Tarkastelkaa realistisesti onko nuorilla todellisia vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Luokaa järjestelmä, jossa on yhteinen kohtaamispaikka eri sukupolville, päättäjille ja virkamiehille.
4. Paikallinen identiteetti turvaa yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen.
 • Mahdollistakaa paikallinen identiteetti kuntaliitoksen jälkeenkin, sillä lasten ja nuorten perusturvallisuus tulee lähiyhteisöön kuuluvuuden tunteesta. Eri alueiden toiminnan ja palveluiden jatkuminen pitää mahdollista kuntaliitosten jälkeen.
 • Kannustakaa kaikkia paikallisia lasten ja nuorten parissa toimijoita uusiin yhteistyömuotoihin ja uusin ideoihin palvelujen tuottamisessa.
5. Lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä on huomioitava aina lasten ja nuorten etu.
 • Kuntaliitosta tulee tarkastella myös lasten ja nuorten palvelujen tarpeiden mukaisesti.
 • Toteuttakaa päätösten lapsivaikutusten arviointi alkaen lapsia ja nuoria koskevien päätösten valmistelusta niiden seurantaan.
 • Turvatkaa saatavuus lapsien ja nuorien palveluille. Liikkuvuuden tulee olla toimivaa ja mahdollista.
 • Lasten ja nuorten palvelut ovat myös perheiden palveluja. Kiinnittäkää huomio kokonaisuuden toimivuuteen.