LAPSET JA NUORET TARVITSEVAT TIETOA OIKEUKSISTAAN POTILAANA


Tiedote 26.5.2011
Lapset ja nuoret eivät saa tarpeeksi ymmärrettävää tietoa omista oikeuksistaan potilaana. He ottavat harvoin suoraan yhteyttä potilasasiamieheen, vaikka näiden palvelujen tulisi olla kaikenikäisten potilaiden saatavilla jokaisessa terveydenhuollon yksikössä. Potilasasiamiesjärjestelmää voi kehittää lapsiystävällisemmäksi paremmilla resursseilla, tiedottamisella ja koulutuksella, kertoo lapsiasiavaltuutetun toimiston tuore selvitys.

- Vanhemmat yleensä hoitavat todella hyvin lastensa asioita, mutta silti joskus on terveydenhuollossa tilanteita, joissa alaikäiset tarvitsevat suoraan neuvoja, sanoo asiaa selvittänyt yhteiskunta- ja terveystieteiden maisteri Kirsi Pollari lapsiasiavaltuutetun toimistosta.Myös niillä lapsilla, jotka syystä tai toisesta eivät voi tukeutua vanhempiensa apuun, on oltava mahdollisuus pohtia luottamuksellisesti asioita terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Alaikäisellä on oikeus saada potilasasiamieheltä ohjausta, jos tuntee saaneensa huonoa hoitoa tai kohtelua. Hänen tulee voida myös itsenäisesti selvittää asiaansa.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula katsoo lasten myös tarvitsevan nykyistä paremmat mahdollisuudet arvioida saamansa hoidon laatua. Lasten ja nuorten kokemus laadusta voi olla erilainen kuin heidän vanhempiensa tai terveydenhuollon ammattilaisten kokemus.

- Pienetkin lapset pystyvät arvioimaan omaa hoitoaan, jos palautteen antamisen tavat on sovitettu lapsen kehitystasoon.  Lasten ja nuorten palaute auttaisi kehittämään terveydenhuoltoa lapsiystävälliseen suuntaan, Maria Kaisa Aula toteaa.

Tietoa jaettava lapsille sopivalla tavalla

Selvitykseen liittyi kysely julkisen terveydenhuollon potilasasiamiehille. Potilasasiamiesten mukaan koko järjestelmään ei ole osoitettu riittävästi voimavaroja, mikä vaikuttaa myös mahdollisuuksiin vastata lasten ja nuorten erityistarpeisiin. Potilasasiamiehet kuitenkin uskovat mahdollisuuksiinsa kehittää toimintamallia, jossa lapset ja nuoret tulevat paremmin kuulluksi.

Järjestelmän kehittäminen lapsiystävällisemmäksi edellyttää tiedotusta ja palautejärjestelmiä, jotka takaisivat lapsille tietoa kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla sekä todellisen mahdollisuuden vaikuttaa. Potilasasiamiesten mielestä lapsen oikeuksista terveydenhuollossa tulee järjestää koulutusta sekä heille että terveydenhuollon henkilöstölle.

- Aikuisten asenteilla on suuri merkitys toiminnan kehittämisessä. Lasten esimerkiksi tulisi aina saada vastaus yhteydenottoonsa sekä tietoa siitä, miten asian käsittely etenee, Kirsi Pollari muistuttaa.

Kysymys lapsen oikeuksista terveydenhuollossa on usein kaventunut keskusteluksi siitä, minkä ikäisenä lapsi saa itse päättää hoidostaan. Potilaslaki ei tältä osin ole yksiselitteinen. Kirsi Pollari haluaa korostaa lapsen oikeuksien näkökulmaa: Jokaisella alaikäisellä on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi terveydenhuollossa, mutta yhtälailla on otettava huomioon lapsen oikeus suojeluun ja huolenpitoon.

- Vastuu lapsen parhaasta on aina aikuisella, hän sanoo.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut verkossa Kirsi Pollarin selvityksen "Lapsen asema potilasiamiesten työssä - lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi". Selvityksen aineistona on 67 potilasasiamiehelle syksyllä 2010 tehty kysely.

 

Lisätietoja
Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
(09) 160 73985
050 530 9697

Vs. ylitarkastaja
Kirsi Pollari
(09)160 73991
050 410 1864