Hyppää sisältöön

Lapset osaavat arvioida terveydenhoidon laatua


Verkkouutinen 28.9.2011
Lapsille on terveyspalveluissa tärkeää, että lääkärit ja hoitajat kuuntelevat heitä ja osaavat selittää asioita heille ymmärrettävällä tavalla. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä merkittävämpää on myös oman vanhemman läsnäolo ja tuki sairaalassa olon ja hoitotoimien aikana.

Tämä korostui  kyselyssä, jonka lapsiasiavaltuutetun toimisto toteutti yhdessä Helsingin HUS, HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan sekä Keski-Suomen keskussairaalan lastenosaston kanssa.

Tulokset välitettiin Euroopan neuvostolle, joka pyysi keväällä 2011 22 jäsenmaataan toteuttamaan kyselyn, jossa lapsilta ja nuorilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan terveyden- ja sairaanhoidosta. Kyselyllä koottiin aineistoa Euroopan neuvoston lapsiystävällisen terveydenhuollon linjauksiin, jotka on tarkoitus hyväksyä terveysministereiden kokouksessa Lissabonissa 29.-30.9.2011.

Lasten kokemuksia selvitetty vasta vähän

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oltava mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä häntä koskevissa asioissa ja lapsen mielipiteet on otettava myös huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Kyse on lapsen osallistumisen oikeuden toteutumisesta.

-- Lasten ja nuorten kokemuksia terveydenhuollosta on meillä tutkittu vähän eikä myöskään lasten omia palautteita hoidosta ole kerätty säännöllisesti terveydenhuollon laadun kehittämiseksi, kyselyn toteutuksesta lapsiasiavaltuutetun toimistossa vastannut Kirsi Pollari huomauttaa.

-- Erityisesti pienten lasten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mielipiteiden selvittäminen on jäänyt vähäiseksi.

Ymmärrettävä tieto hoidosta tärkeää

Lapsiasiavaltuutetun kyselyyn vastasi yhteensä 54 lasta ja nuorta, noin puolet kumpaakin sukupuolta. Alle 10-vuotiaita heistä oli 33 prosenttia, 10--12-vuotiaita 29 prosenttia, 13--15-vuotiaita 28 prosenttia ja 16--18-vuotiaita oli 10 prosenttia.

Suurin osa kyselyyn vastanneista lapsista (65%) ilmoitti saaneensa hoidostaan haluamaansa tietoa. Selkeä enemmistö vastanneista (78%) arvioi ymmärtäneensä heille annetut tiedot. Lapsista 89 prosenttia oli lisäksi kokenut terveydenhuollon ammattilaisten puhuneen hoitotilanteessa suoraan myös heille eikä yksinomaan mukana olleelle aikuiselle.

Muina lapsille tärkeinä asioina kyselyssä nousivat esiin ympäristön lapsiystävällisyys, mahdollisuus saada 'kodin makuista ruokaa' sekä ikätasoinen, riittävä tekeminen sairaalassa. Lapset kaipasivat myös osastolla ollessaan ohjelmaa, kuten sairaalaklovnin vierailuja.

Lasten näkemykset tarpeen kehittämistyössä

Kirsi Pollari toteaa, ettei yksin tästä Suomen osalta toteutetusta pienimuotoisesta kyselystä voi tehdä yleisiä johtopäätöksiä tai laajempia tulkintoja. Kysely kuitenkin herättää pohtimaan lapsen ja nuoren asemaa oman hoitonsa arvioijana sekä itsenäisenä palautteen antajana.

-- Lasten omien kokemusten esille tuominen on oleellisen tärkeää, sillä aikuisten käsitykset hoidon hyvästä laadusta voivat poiketa lasten omista mielipiteistä, Kirsi Pollari muistuttaa.

Terveydenhuollon kehittäminen lapsiystävällisempään suuntaan edellyttää, että lapset voivat itse oman asiansa tuntijoina näkemyksillään ja kokemuksillaan osallistua kehittämistyöhön.

Vanhemman yöpyminen lasten toiveena

-- Lapsille merkitykselliset asiat, mieltä askarruttavat ongelmat sekä ilon ja helpotuksen aiheet selviävät lapsia kuulemalla ja ottamalla heidän näkemyksensä huomioon. Ainakin näissä lapsiin erikoistuneissa yksiköissä suurin osa lapsista koki terveydenhuollon henkilökunnan kohtelevan heitä ystävällisesti ja että heitä oli myös arvostettu vastaanottokäynnillä, Kirsi Pollari toteaa.

Tärkeänä hän pitää sitä, että lapsille ja nuorille muistetaan kertoa, mitä heille sairaalassa tai vastaanotolla tapahtuu. Kyselyyn vastanneet lapset arvostivat hoitotoimenpiteiden selittämistä heille etukäteen.

Tärkeää on myös vastata lasten toiveisiin siitä, että vanhempi voisi yöpyä sairaalassa heidän luonaan. Neljä viidestä alle 10-vuotiaasta lapsesta, joiden vanhemmat eivät olleet yötä mukana sairaalassa, olisi toivonut vanhemman läsnäoloa.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula katsoo uuden terveydenhuoltolain rohkaisevan sairaaloita ottamaan vakavasti myös lapsipotilaiden palautteen.
- Laki korostaa asiakaslähtöisyyttä, hän muistuttaa.

Suomessa on vireillä useita sairaaloiden peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa, että niiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon lapsipotilaiden vanhempien mahdollisuudet yöpyä sairaalassa.