Hyppää sisältöön

LAPSET TOIVOVAT ENEMMÄN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA KOULUSSA


Tiedote 5/2007 (8.3.2007)

Lapset haluavat vaikuttaa enemmän koulun arkeen eli tilojen viihtyisyyteen, ruokailuun sekä koulupäivän rakenteeseen sekä opetukseen liittyviin asioihin. Tästä kertoo lapsiasiavaltuutetun tekemä selvitys, jossa ala- ja yläkouluikäiset lapset ovat kertoneet omaan hyvinvointiinsa vaikuttavista asioista. Kyselyyn tuli vastaus 68 koulun oppilaskunnalta tai lapsiryhmältä.

Yli puolessa vastauksista oltiin sitä mieltä, että opettajilla ei ole riittävästi aikaa kuunnella oppilaita koulussa. Tämän katsottiin johtuvan kiireestä ja suurista opetusryhmistä.

Kouluviihtyvyyden lisäämiseksi lapset kohentaisivat erityisesti koulutilojen ja pihan fyysistä ympäristöä. Myös kiusaamisen vähentäminen tuli esille kouluviihtyvyyden kohentamisen keinona. Lisäksi kouluruuan laatu ja määrä sekä ruokailun kiire olivat koulussa parantamista kaipaavien asioiden kärjessä. Ruokailuun sekä koulutiloihin ja pihaan liittyvät asiat tuntuivat kuitenkin olevan liian usein lasten vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.

Lasten mielestä liikunta- ja vapaa-ajan palvelut olivat tärkeimmät kunnan tarjoamat palvelut. Toiseksi eniten mainintoja tärkeänä palveluna sai kirjasto. Lapset toivoivat lisää liikuntatiloja ja -paikkoja sekä myös päihteettömiä nuorisokahviloita. Puolet vastanneista oppilaskunnista toivoi lisää kerho- ja harrastustoimintaa koulun yhteyteen.

Yli puolet yläkouluikäisistä nuorista koki alkoholin liiallisen käytön ongelmaksi omalla kotipaikkakunnallaan. Yleisin esitetty keino alkoholinkäytön vähentämiseksi oli hinnan korotus sekä parempi myynnin valvonta.

Lähes kaikissa vastauksissa toivottiin, että aikuiset vaikuttaisivat enemmän lasten ja nuorten elämään liittyviin asioihin. Aikuisten tulisi esimerkiksi taata lasten turvallisuus ja puuttua kiusaamiseen koulussa. Niin ikään toivottiin vanhemmilta enemmän yleistä kiinnostusta lasten ja nuorten elämään, rajojen asettamista, puuttumista päihteiden käyttöön sekä tukea koulunkäyntiin.
  • Lasten mielipiteitä tulee kuulla paremmin niin koulun kuin muidenkin palveluiden kehittämisessä. Kansallisessa keskustelussa kouluviihtyvyydestä koulutilojen ja pihaympäristön puutteet sekä ruokailuun liittyvät asiat ovat olleet tähän asti liian vähän esillä. Monia lasten kannalta tärkeitä kohennuksia voidaan saada aikaan jo pienilläkin rahoilla, arvioi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.
  • Lapset kokivat hyvin tärkeäksi kiusaamisen vähentämisen koulussa. Myös se alkaa lapsen kuulemisesta. Siihen tarvitaan opettajan aikaa. Selvitys antaa myös vahvan viestin koulun yleisten voimavarojen kohentamisen puolesta niin, että opetusryhmiä on mahdollista pienentää, muistuttaa Maria Kaisa Aula.
Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvitys "Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti?" - Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään on tehty yhteistyössä opetusministeriön ja sen "Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu" -hankkeen kanssa. Hanke edistää erityisesti oppilaskuntatoimintaa peruskouluissa. Selvitystä varten ala- ja yläkouluikäisille järjestetyt ryhmäkeskustelut toteutettiin syksyllä 2006. Keskusteluihin osallistui yhteensä runsaat 3400 lasta ja nuorta kouluissa eri puolilta Suomea.

Lisätietoja selvityksestä:
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
p. (09) 160 73985
Selvitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lapsiasia.fi