Hyppää sisältöön

LAPSI-, NUORISO- JA PERHEPOLITIIKAN YHTEISTYÖ VAKINAISTETTAVA VALTIONHALLINNOSSA


Tiedote 18.3.2010
Lapsiasianeuvottelukunta esittää lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan koordinaatioyksikön perustamista valtionhallintoon. Joko opetus- tai sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva yksikkö jatkaisi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman työtä, joka päättyy hallituskauden lopussa 2011.

Vaikka lapsia, nuoria ja perheitä koskevia asioita on eniten sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön toimialoilla, niitä kuuluu muidenkin ministeriöiden toimialalle. Näihin kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja tulonsiirrot, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, alaikäisiä koskeva media- ja kuva-ohjelmasääntely ja kuluttajansuoja sekä lapsia ja koululaisia koskeva liikennepolitiikka.

- Eri hallinnonalojen välinen yhteistyö on välttämätöntä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapsen ja nuoren elämä ei jakaudu sektoreihin. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta parantaisi lapsen, nuoren ja heidän perheensä näkeminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti myös silloin kun asioita johdetaan ja suunnitellaan, lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Uuden koordinaatioyksikön tehtävänä olisi varmistaa valtioneuvoston oman lapsi- nuoriso- ja perhepoliittisen ohjelman toteutumista yhteistyössä kaikkien lasten asioita hoitavien ministeriöiden kanssa. Yksikkö edistäisi myös kuntien suuntaan eri hallinnonalat kokoavien lasten hyvinvointisuunnitelmien laadintaa. Se varmistaisi myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toimeenpanoa. Tärkeimpiä niistä ovat  lapsen oikeuksista tiedottaminen sekä määräaikaisraportointi YK:n lapsen oikeuksien komitealle yhdessä ulkoministeriön kanssa.

Koordinaatioyksikön perustaminen selventäisi työnjakoa valtioneuvoston alaisten ministeriöiden ja hallituksesta riippumattoman lapsiasiavaltuutetun kesken. Yksikön tukena toimisi ministeriryhmä sen ministerin johdolla, jonka hallinnonalalla yksikkö sijaitsee. Lapsiasiavaltuutetun toimisto toimisi uuden yksikön yhteydessä itsenäisenä viranomaisena samalla tavoin kuin nykyisinkin.

Lapsiasianeuvottelukunta ehdottaa myös uuden kansallisen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin neuvottelukunnan perustamista. Uudessa neuvottelukunnassa olisi sekä ministeriöiden, kuntatason, aluehallinnon, kansalaisjärjestöjen että tutkimuksen edustajia.

Se toimisi osaltaan vuorovaikutuksen foorumina lapsiasiavaltuutetun, muiden ministeriöiden ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Se kokoaisi yhteen nykyisin hajanaista lasten ja nuorten asioiden neuvottelukuntajärjestelmää.

Koordinaation tueksi neuvottelukunta ehdottaa uutta puitelakia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä. Se sisältäisi nykyisen nuorisolain edellyttämän valtioneuvoston ohjelman lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä kuntatason vastaavan hyvinvointisuunnitelman, josta tällä hetkellä säädetään lastensuojelulaissa.

Uusi laki velvoittaisi valtion ja kuntien viranomaisia arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsivaikutusten arviointi edellyttää myös lasten ja nuorten omien mielipiteiden selvittämistä niin valtion kuin kuntienkin päätöksenteossa. Laissa varmistettaisiin myös kansallista lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaa ja tietopohjapolitiikkaa yli ministeriörajojen. Tämä tukisi myös kuntien vastaavaa työtä.