LAPSIA JA NUORIA ON KUULTAVA, KUN KUNNAT ARVIOIVAT PALVELURAKENTEITAAN


Tiedote 19/2006 (8.12.2006)

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula Lasten ja nuorten osallisuushankkeen juhlassa Syötekeskuksessa Pudasjärvellä perjantaina 8.12.2006 klo 15.30
Kuntien on syytä kuulla myös lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa mielipiteitä, kun ne ensi kevään aikana laativat toimeenpanosuunnitelmiaan kunta- ja palvelurakenteiden uudistamiseksi. Nuorisolaki edellyttää, että lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevissa kunnan asioissa. Esimerkiksi liikuntapalveluissa, kirjastoissa, nuorisotoiminnassa ja koulussa lapset ja nuoret ovat tärkeitä asiakkaita.

Kunnat valmistautuvat laatimaan ensi keväänä omat suunnitelmansa palveluiden järjestämisestä yksin tai yhdessä lähikuntien kanssa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on myös lasten ja nuorten kannalta hyvin merkittävä. Lapsille tärkeiden palveluiden laadussa ja saatavuudessa on suuria eroja kuntien kesken. Uudistus antaa mahdollisuuden korjata lasten yhdenvertaisen kohtelun puutteita. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten, lastensuojelun sekä sijaishuollon palvelut hyötyisivät kuntayhteistyöstä.

Palvelurakenneuudistus sisältää kuitenkin myös riskejä, jotka voivat näkyä palveluiden etääntymisenä ja hallinnonalojen välisen yhteistyön vaikeutumisena. Siksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lapsivaikutuksia on välttämätöntä arvioida etukäteen. Sosiaali- ja terveysministeriö on sitoutunut suuntamaan omia ensi vuoden alun hankeavustuksiaan myös palvelurakenteiden ennakointiin lapsinäkökulmasta.

Kuntauudistuksessa tulee varmistaa lasten yhdenvertainen kohtelu, hallinnonalojen välisen yhteistyön sujuvuus, lähipalveluiden järjestäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluiden saatavuus. Uudistuksella on syytä edistää lasten pahoinvointia ehkäisevien palveluiden vahvistumista.