Lapsiasiavaltuutettu: Hallitusohjelmassa vakavia ongelmia

Tiedote 9.6.2015
Julkaisuvapaa 10.6.2015 klo 10

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on tehnyt arvion uuden hallituksen strategisen ohjelman vaikutuksista lapsiin.

– Hallituksen toimet uhkaavat lisätä lasten eriarvoistumista. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeisenä periaatteena on lapsen oikeus syrjimättömyyteen ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa ominaisuuteen tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua. Hallitus on kuitenkin toteuttamassa toimia, jotka asettavat lapset eri asemaan perhetaustan suhteen. Tämä on väärin lapsen oikeuksien kannalta sekä rapauttaa jokaisen lapsen mahdollisuutta kasvaa täyteen potentiaaliinsa, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila korostaa.

Lapsiasiavaltuutetun arvion mukaan hallituksen linjaus päivähoito-oikeuden rajaamisesta lapsilta, joiden vanhemmat ovat työttömiä, johtaa yksiselitteisesti syrjintään lapsen vanhempien ominaisuuden perusteella. Lapsiasiavaltuutettu esittää vakavan huolensa edellisestä johtuen ja painottaa voimakkaasti, että hallituksen on otettava huomioon lasten oikeus yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen, josta säädetään Suomen perustuslain 6 §:n 3 momentissa. – Varhaiskasvatuksen rajaamisessa on perustuslaillisia ongelmia. Lisäksi varhaiskasvatuksen heikentäminen on suuressa ristiriidassa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen suhteen. Väärä säästö on huomisen velkaa. Samalla naisten työmarkkina-asema uhkaa heikentyä selkeästi, toteaa Kurttila.

Lapsiköyhyys syvenemässä
Lapsiasiavaltuutettu Kurttilan arvion mukaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys syvenee ja pitkittyy. Tämän taustalla on etuuksien indeksipoistot sekä varhaiskasvatuksen palveluiden heikentäminen.

Työllistymiskynnyksen nousu vaikuttaa muun muassa yksinhuoltajaperheisiin, joissa pienituloisiin kuuluvien osuus on kasvanut voimakkaasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Lapsiköyhyysaste (pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus ikäryhmästä) on uusimman, vuotta 2013 koskevan, tulonjakotilaston mukaan kääntynyt kasvuun jo ennen uuden hallituksen toimia. Lasten pienituloisuusaste oli 10,9 prosenttia vuonna 2013, kun se edellisenä vuonna oli 9,4 prosenttia.

Katoavatko kirjastot?
Hallitus vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Jatkossa kunnat eivät ole velvollisia noudattamaan muun muassa kirjastolaissa, nuorisolaissa, liikuntalaissa ja laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädettyjä velvoitteita tai suosituksia.

– Lapsille kirjastot ovat olleet sivistyksen kehtoja ja lukutaidon virittäjiä. Kirjastot ovat avanneet monen lapsen ikkunat maailmaan. Jokaisella lapsella perhetaustasta riippumatta on ollut oikeus kirjastokorttiin. Nyt hallitus on päättänyt, ettei kunnille ole sitovaa lainsäädäntöä kirjastoja koskien. Tämä asettaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen lapsen asuinkunnasta. Suomi on monta Suomea, pohtii Kurttila.

Vaikutusarviointi puuttuu
Hallitus ei ole tehnyt hallitusohjelmasta lapsivaikutusten arviointia, josta kävisi ilmi hallituksen linjausten tietopohja ja tehtyjen linjausten perustelut. Lapsiasiavaltuutettu Kurttila vaatii, että hallituksen on tehtävä hallitusohjelman perusteella valmisteltavasta toimeenpanosuunnitelmasta nimenomainen lapsivaikutusten arviointi.

– Vain tietoon ja tutkimukseen perustuvalla valmistelulla voidaan taata pitkäjänteinen yhteiskunnan ja lapsen oikeuksien kehittäminen. Valitettavasti hallitusohjelman valmistelu ei edelleenkään edustanut tietoon perustuvaa politiikkavalmistelua. Työtä on jatkettava yhdessä kuullen myös lapsia. Hallitusohjelman seurantaindikaattoreiden on kuvattava suomalaista arkea, lasten todellisuutta, vaatii Kurttila.

Lapsiasiavaltuutetun arvio pääministeri Sipilän hallituksen strategisesta hallitusohjelmasta ”Ratkaisujen Suomi” (27.5.2015) luettavissa täältä.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu keskiviikkona 10.6. n. klo 18.45 Vain kaksi kättä -tilaisuudessa Aleksis Kiven patsaalla Helsingissä.
Lisätietoja:

Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757