Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU JA JÄRJESTÖT TYYTYVÄISIÄ YK:N SUOSITUKSIIN SUOMELLE


Tiedote 23.6.2011
Lapsiasiavaltuutettu ja lapsen oikeuksia edistävät järjestöt ovat tyytyväisiä YK:n lapsen oikeuksien komitean viime maanantaina Suomen valtiolle antamiin suosituksiin.  Lasten kouluhyvinvointi sekä lastensuojelun laatu ovat odotetusti suositusten painopisteenä.

- Komitea suosittaa lasten parempaa osallistumista koulun arkeen sekä koulun toimintaan enemmän yhteisöllisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä.  Nämä pitää ottaa huomioon opettajien ja rehtorien koulutuksessa sekä uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien laadinnassa, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Komitea toivoo Suomen kartoittavan lasten omat näkemykset huonon kouluviihtyvyyden syistä.  Myös kouluterveydenhoitajien ja koulupsykologien palveluita koulussa pitäisi lisätä.

- Komitea ilmaisee huolensa suomalaisen lastensuojelun laitoskeskeisyydestä ja patistaa lisäämään sijaishuollossa perhesijoituksia sekä kehittämään järjestelmällisemmin lastensuojelun laatua ja valvontaa. Tämä on hyvin aiheellista palautetta, huomauttaa erityisasiantuntija Maarit Kuikka Lastensuojelun Keskusliitosta.

- On tarpeen kiirehtiä sosiaali- ja terveysministeriössä jo pitkään valmisteltuja lastensuojelun kansallisia laatukriteereitä. Lastensuojelun Keskusliitto julkaisi jo vuosia sitten oman ehdotuksensa sijaishuollon laatuun keskittyvän hankkeensa päätteeksi. Annamme mielellämme tekemämme työn julkisen sektorin käyttöön, jos niin halutaan, toteaa Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen.

Osuvia toimenpide-ehdotuksia

YK-komitea kiittää Suomea ohjelmatyöstä ja uudistuksista, joiden tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Komitean toiveina Suomelle ovat kuitenkin lapsipolitiikan selkeämpi koordinaatio eri ministeriöiden sekä kuntien kesken, parempi lapsen oikeuksiin liittyvä koulutus lasten kanssa työskenteleville sekä vähemmistöjen kuten vammaisten, romani- ja saamelaislasten olojen parantaminen.

- YK-komitea on ehdotuksissaan aiempaa konkreettisempi. Toimenpide-ehdotukset ovat osuvia ja ajankohtaisia. Ne antavat hyvät eväät juuri työnsä aloittavan uuden hallituksen lapsipolitiikalle, arvioi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Esimerkki konkreettisesta suosituksesta on kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuslain säätäminen niin, että lapsiryhmien koko pienenee ja hoitosuhteiden jatkuvuutta vahvistetaan.

YK kuunnellut lasten ja nuorten näkemyksiä 

YK:n lapsen oikeuksien komitea on ottanut erinomaisesti huomioon lasten ja nuorten raportoija Maria Herczogille toukokuussa esittämät huolet sekä lastensuojelujärjestöjen ja lapsiasiavaltuutetun helmikuussa komitealle esittelemät raportit.

- Lapsen oikeuksia edistävien tahojen sujuva yhteistyö Suomessa on tuottanut tulosta. Suositukset antavat vahvan tuen alan toimijoiden vaatimuksille, iloitsee Maarit Kuikka, joka vastasi raportoinnista Lastensuojelun Keskusliitossa.

YK-komitea toivoo valtion takaavan paremmat voimavarat lapsiasiavaltuutetun toimistolle ja pitää hyvänä yhteistyötä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Etenkin lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten tietoa omasta oikeusturvastaan tulee kuitenkin komitean mielestä lisätä. Tämä tukee lapsiasiavaltuutetun ihmisoikeusalan viranomaisten kanssa aloittamaa työtä näiden toiminnan lapsiystävällisyyden parantamiseksi.

Ensi kertaa huomiota myös Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin

Komitea huomauttaa Suomea sen laiminlyömistä kansainvälisistä velvoitteista ja odottaa myös 0.7 prosentin kehitysaputavoitteen toteutuvan vuoteen 2015 mennessä.

- Komitea selvästi edellyttää Suomen huomioivan konkreettisemmin kansainväliset yhteisesti sovitut tavoitteet ja muut Pohjoismaat ovat jo aikaa päässeet mm. tähän 0,7 prosentin tavoitteeseen ja sen ylikin, ohjelmajohtaja Inka Hetemäki Suomen Unicefista toteaa.

Suosituksissa otetaan esille myös elinkeinoelämän vastuu. Komitea peräänkuuluttaa valtion valvontavastuuta suomalaisten yritysten kansainvälisessä toiminnassa ja huomauttaa, ettei Suomi ole luonut sääntöjä ja valvontamekanismia kansainvälisille yrityksille lapsityövoiman käytön ehkäisemiseksi.

 

Lisätietoja Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu
+358 9 160 73985
+358 50 530 9697
[email protected]

Inka Hetemäki
Ohjelmajohtaja
UNICEF Finland
+358 9 5845 0219
+358 40 5454 837 [email protected]

Hanna Heinonen
Ohjelmajohtaja
Lastensuojelun Keskusliitto - Central Union for Child Welfare
+358 9 329 60221
+ 358 40 838 4027
[email protected]