OIKEUSMINISTERIÖLLE
VIITE

OM034:00/2009

ASIA
Lapsiasiavaltuutetun lausunto edunvalvonta-asioiden selvitystyöryhmän ehdotuksesta holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi

LAUSUNTO
Yleistä
Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää tilintarkastuksen sekä vuositilin tekemisvelvoitteen ja holhoustoimen hallinnon lisäksi tarkastella muita holhoustoimilain muutostarpeita. Alaikäisten edunvalvonnan osalta on tarkasteltu edunvalvojan tilivelvollisuutta, kun edunvalvojana on vanhempi ja alaikäisten edunvalvonnan poistamista holhousasioiden rekisteristä.

Työryhmän ehdotukset ovat hyviä, mutta lapsiasiavaltuutetun näkemys on, että alaikäisten edunvalvonta edellyttäisi laajempaa tarkastelua ja kehittämistä; alaikäisten henkilöön liittyvässä edunvalvonnassa on ilmennyt ongelmia sekä toiminnan että lainsäädännön tasolla.

Edunvalvojan hakemisen tarvetta rikos- ja lastensuojeluprosesseissa ei riittävästi tiedosteta eikä viranomaisilla ole riittävää tietoa siitä, minkälaisissa tilanteissa ja millä tavoin edunvalvoja tulee hakea. Lisäksi on epäselvyyttä sen suhteen, minkä lain nojalla haetaan lapselle edunvalvojaa rikosprosessiin, jossa lapsen huoltaja on intressiristiriidan vuoksi estynyt toimimaan lapsensa edunvalvojana.

Puute tämänhetkisessä lainsäädännössä on myös, että lapsella ei ole mahdollisuutta saada edunvalvojaa huolto- ja tapaamisoikeutta koskeviin oikeudenkäynteihin tilanteissa, joissa vanhemmat eivät kykene valvomaan lapsen etua omien intressiensä vuoksi.

Lapsiasiavaltuutettu esittääkin, että oikeusministeriö ottaa lasten henkilöön liittyvän edunvalvonnan tarkemman selvityksen kohteeksi. 
Tilivelvollisuus, kun edunvalvojana on alaikäisen vanhempi
Työryhmä on hyvin ottanut huomioon perus- ja ihmisoikeudet, jotka koskevat myös lapsia (esimerkiksi omaisuuden suoja) sekä lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoite asettaa lapsen etu etusijalle kaikissa viranomaisten ja lainsäädäntöelinten toiminnassa.

Työryhmä on myös hyvin huomioinut alaikäisen omaisuuteen liittyvän edunvalvonnan tarpeen samalla kun se on ottanut huomioon tarpeet helpottaa tilivelvollisuutta niiden vanhempien kohdalla, jotka hoitavat lapsen omaisuutta lapsen edun mukaisesti. On perustelua nostaa omaisuuden alaraja 20.000 euroon.  Lisäksi on aiheellista,  edunvalvontarekisteristä poistamisesta säädetään nimenomaisesti.

Jyväskylässä 19.3.2010

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Jaana Tervo
Lakimies