Eduskunnan hallintovaliokunnalle 12.1.2011 ASIA Lapsiasiavaltuutetun lausunto; HE 266/2010 vp laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta KESKEISET EHDOTUKSET Hallituksen esityksessä eduskunnalle uudeksi laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ehdotetaan säädettäväksi mm. tarkemmin viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä, vastaanottopalveluista ja ilman huoltajaa tulleen alaikäisen edustamisesta. Luonnos sisältää myös ehdotukset lain soveltamisesta alaikäisiin ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten majoituksesta.  LAUSUNTO  Yleistä Lapsiasiavaltuutettu on antanut lausunnon sisäasiainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 6.8.2010. Lausunnossaan lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota mm. YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisten lapsen oikeuksien huomioimiseen, velvollisuuteen selvittää kaiken ikäisen lasten mielipiteet omassa asiassaan sekä lastensuojelulain soveltamiseen yksin maahan tulleiden turvapaikanhakijalasten kohdalla. Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä onkin viitattu yleissopimukseen ja sen soveltuviin velvoitteisiin kattavasti. Nyt on huomioitu myös YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti 6 (2005), tosin vain lapsen etua määrittelevän artiklan 20 osalta. Lapsen mielipiteen selvittämisen ja kuulemisen osalta on lapsiasiavaltuutetun lausunto huomioitu pääosin hyvin. Lapsiasiavaltuutettu esittää kuitenkin vielä seuraavat huomiot liittyen lapsen asemaan ja oikeuksiin:  Lastensuojelulain soveltaminen alaikäisiin yksin saapuneisiin turvapaikanhakijoihin Lapsiasiavaltuutettu ja valtuutetun työn tukena toimiva lapsiasianeuvottelukunta ovat esittäneet, että yksin maahan tulleilla alaikäisillä tulee olla samat oikeudet palveluihin kuin muilla ilman huoltajansa turvaa olevilla alaikäisillä Suomessa. Turvapaikanhakijalapsia tulee kohdella ensisijaisesti suojelua tarvitsevina lapsina eikä turvapaikanhakijoina. Tämä linjaus perustuu YK:n yleiskokouksessa suositeltuihin periaatteisiin ilman huoltajan turvaa olevien lasten suojelusta.  [1] Esityksessä turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevaksi laiksi on otettu lastensuojelulain periaatteita huomioon enemmän kuin voimassa olevassa laissa, mikä on myönteistä. Kaikilta osin se ei kuitenkaan vastaa lastensuojelulain periaatteita.Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että alaikäisten turvapaikanhakijoiden osalta käynnistetään myös oma erillinen selvityshanke, jossa arvioidaan mahdollisuudet siirtää alaikäisten vastaanotto osaksi lastensuojelupalveluita. Lapsiasiavaltuutettu pitää tätä välttämättömänä ja kannattaa selvityshanketta sekä  kiirehtii sosiaali- ja terveysministeriötä sekä sisäasiainministeriötä hankkeen käynnistämisessä.  Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että hallintovaliokunta myös puoltaisi ja kiirehtisi selvitystä. Samalla hallintovaliokunnan tulisi korostaa, että lastensuojeluasiantuntemusta on tarpeen vahvistaa vastaanottopalveluissa. 5 § Lain soveltaminen lapseen Lapsen kuulemista ja mielipiteiden selvittämistä koskeva säännös on tarkentunut lausuntokierroksen jälkeen. Lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa ja nämä näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa hallinnollisissa toimissa. Lapsen kuulemiseen ja mielipiteiden selvittämiseen kuuluu olennaisena osana, että lapsi saa asiassaan tietoa iän ja kehitystason mukaisesti ja  ymmärrettävällä tavalla ottaen huomioon hänen äidinkielensä.  Lapsiasiavaltuutettu esittää, että 5 § 2 momenttiin lisätään virke: Lapsen mielipiteiden selvittämisen ja kuulemisen tulee tapahtua hänelle ymmärrettävällä kielellä. Lapsen mielipiteen selvittäminen koskee muitakin kuin yksin maahan tulevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Siksi tulee ottaa huomioon, että maahanmuuttajaperheille ja myös heidän lapsilleen lapsen osallistuminen ja mielipiteen selvittäminen voi olla uusi asia. Perheiden isiä ja äitejä tulee valistaa myös tältä kannalta lapsen oikeuksista ja neuvoa heitä ymmärtämään lapsen mielipiteen selvittämisen merkitys. 12 § Vastaanottopalvelut Säädösluonnoksen 13 §:ssä on määritelty vastaanottopalveluiden sisältö. Lapsiasiavaltuutettu esittää, että Norjan lainsäädäntöä vastaavasti myös Suomessa  turvattaisiin mahdollisuus lapsen osallistumiseen vapaa-ajan ja harrastustoimintaan. Vastaanottokeskuksia tulee tukea vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä lapsille ja nuorille joko keskuksen omana toimintana tai niin että alaikäiset voivat osallistua kunnassa muutoin järjestettävään toimintaan. Vastaanottopalveluiden määritelmään tulee siksi lisätä alaikäisten vapaa-ajan ja harrastustoiminta. Lapsiasiavaltuutettujen muissa Euroopan maissa tekemissä kyselyissä yksin tuleville maahanmuuttajalapsille on tullut esille, että uskonnolla on heidän elämässään usein tärkeä rooli. Siksi olisi tarpeen huomioida vastaanottopalveluissa myös mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen ja osallistumiseen uskonnollisen yhteisön toimintaan.  17 § Ilman huoltajaa olevan lapsen majoitusIlman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden majoittamisen suhdetta lastensuojelulakiin tulisi kartoittaa jatkoselvittelyssä eli edellä mainitussa erillishankkeessa. Lapsiasiavaltuutettu on kotouttamista koskevaa lainsäädäntöä varten antamissaan lausunnoissa korostanut  ilman huoltajaa olevien alaikäisten oikeutta tuettuun perhesijoitukseen lastensuojelulain periaatteiden mukaisesti. Tämä mahdollisuus tulisi huomioida jatkoselvittelyissä. Esityksessä ehdotetaan, että 16 vuotta täyttänyt ilman huoltajaa oleva alaikäinen voidaan sijoittaa tukiasuntolaan. Edellytyksenä on, että tämä on 16 vuotta täyttäneen lapsen kehitystä ja hyvinvointia ajatellen perusteltua. Perusteluosiossa viitataan tukiasuntojen toimivan itsenäistymisen edistämiseksi ja elämänhallinnan lisäämiseksi aikuisuuden kynnyksellä. Ehdotuksella vakiinnutettaisiin nykyinen tilanne. Useilla yksin tulleilla turvapaikanhakijoilla on kuitenkin takanaan traumaattisia kokemuksia, esim. joutuminen eroon perheestä ja muista läheisistä, väkivallan ja muun huonon kohtelun kokemuksia, sotakokemuksia, jne. Heillä on siis korostetusti ammattiavun ja aikuisen huomion tarvetta, ei niinkään tarvetta vielä opetella itsenäistymistä.  Lapsiasiavaltuutettu suhtautuu siten kriittisesti 16-17 -vuotiaiden erilaisen kohtelun mahdollistamiseen. Tässä kohtaa poiketaan olennaisesti Suomen lastensuojelulain velvoitteista. Suomalaisten lasten osalta ei yli 16-vuotiaita esimerkiksi sijaishuollossa kohdella lähtökohtaisesti eri tavoin kuin alle 16-vuotiaita. Muita huomioita Kuten esitysluonnoksessa todetaan, ei kunnilla ole velvollisuutta järjestää perusopetusta, mikä asettaa turvapaikanhakijat eriarvoiseen asemaan oleskelupaikan sijainnin perusteella. Lapsiasiavaltuutettu esittää perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden laajentamista koskemaan myös turvapaikanhakijoita. Tätä puoltavat sekä yhdenvertaisuusnäkökohdat että lapsen kehityksen ja kasvatuksen tukeminen. Lapsiasiavaltuutettu kiinnittää vielä huomiota  informoida Suomeen tulevia lapsia heidän oikeuksistaan. Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan maahanmuuttajalapsiin kohdistuu kotona enemmän kuritusväkivaltaa kuin kantasuomalaisiin lapsiin. Suurin osa maahanmuuttajista tulee maista, joissa Suomen tapaan ei ole esimerkiksi kielletty lapsiin kohdistuvaa kuritusväkivaltaa. Tämä tulee huomioida järjestettäessä vastaanottopalveluita.Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa, että
  • hallintovaliokunta puoltaa ilman huoltajaa maahan tulevien lasten vastaanoton ja kotoutumisen sekä lastensuojelupalveluiden välisen suhteen selvittämistä,
  • lain 5 § 2 momenttiin lisätään virke: Lapsen mielipiteiden selvittämisen ja kuulemisen tulee tapahtua hänelle ymmärrettävällä kielellä,
  • vastaanoton piirissä oleville lapsille turvataan mahdollisuus lapsen osallistua vapaa-ajan ja harrastustoimintaan sekä uskonnon harjoittamiseen,
  • taataan turvapaikanhakijalasten oikeus perusopetukseen,
  • varmistetaan, että alaikäiset turvapaikanhakijat saavat mahdollisimman pian maahantulon jälkeen tietoa omista oikeuksistaan.
Jyväskylässä 12.1.2011 Maria Kaisa Aula Lapsiasiavaltuutettu Jaana Tervo Lakimies
[1]  UN Guidelines for the Alternative Care of Children (2009): 140  Unaccompanied or separated children already abroad should in principle enjoy the same level of protection and care as national children in the country concerned. Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto maahan yksin tulevien turvapaikanhakijalasten vastaanoton kehittämisestä (10.3.2010) löytyy linkistä: http://www.lapsiasia.fi/c/document_library/get_file?p_l_id=52437&folderId=1412332&name=DLFE-11148.pdf.