Sisäasiainministeriölle 11.5.2012

ASIA
Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi; Alaikäisen säilöönotto

VIITE
SM072:00/2011

LAPSEN SÄILÖÖNOTTO YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSEN KANNALTA
Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä Suomessa on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon siten, että lapsen oikeudet ja etu toteutuvat esim. lainsäädännössä, välittää lasten mielipiteitä päättäjille ja edistää lapsipolitiikan toimijoiden yhteistyötä. Lapsiasiavaltuutettu arvioi hallituksen esitystä ulkomaalaislain muuttamiseksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan ulkomaalaislakiin muutosta, jolla kiellettäisiin ilman huoltajaa olevien lasten säilöönotto. Lapsi voitaisiin ottaa säilöön vain huoltajansa kanssa, mutta sillekin asetettaisiin yksityiskohtaisia edellytyksiä. Muutosta perustellaan kansainvälisillä velvoitteilla, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella, YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksella sekä Kataisen hallituksen ohjelman tavoitteilla.

Lapsiasiavaltuutettu kannattaa ehdotusta ja pitää sitä erittäin tervetulleena. On myönteistä, että YK:n lapsen oikeuksien komitean suosituksen toimeenpanoon on ryhdytty ripeästi. Muutos vahvistaa Suomesta turvapaikkaa hakevan lapsen oikeuksien toteutumista sekä antaa lapsen oikeuksia vahvistavan viestin myös eurooppalaiseen päätöksentekoon.

YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on huomioitu ehdotuksen perusteluissa. Luonnoksessa viitataan sopimuksen 22 ja 37 artikloihin, jotka käsittelevät erityisesti kansainvälistä suojelua tarvitsevan lapsen oikeuksia sekä YK:n lapsen oikeuksien komitean alaikäisiä turvapaikanhakijoita koskevaan yleiskommenttiin.Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että perusteluissa huomioitaisiin näiden erityisten artiklojen lisäksi YK-sopimuksen kokonaisuus. Sopimus kokonaisuutena ja sen 22 artikla velvoittavat, että kansainvälistä suojelua hakevalla, ja myös ilman huoltajan turvaa olevalla lapsella tulee olla samat oikeudet kuin maassa jo olevilla lapsilla. Kaikkia maassa oleskelevia lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti (art 2) riippumatta heidän omasta tai vanhempiensa taustasta ja ominaisuuksista. Tätä on käsitelty myös YK:n yleiskokouksen antamissa lasten sijaishuoltoa koskevissa suosituksissa "UN Guidelines for the Alternative Care of Children"  [1].

Lisäksi sopimuksen 3 artikla velvoittaa asettamaan  lapsen edun etusijalle kaikissa hallinto- ja lainsäädäntöelinten toimissa. Lapsen edun arvioimisen ja lapsen säilöönottoa koskevan päätösprosessin osana päätöksentekijöiden tulee ottaa selvää lapsen omasta mielipiteestä. Tähän velvoittaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla.

Lapsen perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa lapsen toisen oikeuden tai muun tärkeän intressin suojelemiseksi. YK-sopimuksen 37 artikla velvoittaa siihen, että lapsen vapaudenriistoa käytetään vain laissa määritellyissä tilanteissa sekä viimesijaisena ja mahdollisimman lyhytaikaisena keinona. Siksi on hyvin tarpeellista, että edellytykset tämän viimesijaisen keinon käyttämiselle myös silloin kun lapsi otetaan säilöön huoltajansa tai huoltajiensa kanssa määritellään tarkkarajaisesti laissa.

YKSITYISKOHTAISET ARVIOT LAKILUONNOKSESTA
122 § Lapsen säilöön ottaminen
Lapsiasiavaltuutettu pitää hyvänä, että ulkomaalaislaissa käytettäisiin 122 §:ssä "alaikäinen" -käsitteen sijasta käsitettä "lapsi". Johdonmukaisuuden vuoksi tämän muutoksen tulisi koskea koko ulkomaalaislakia, koska "lapsi" -käsitettä käytetään myös äskettäin uudistetuissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa sekä kotouttamista koskevissa laeissa.

Lapsi voitaisiin ehdotuksen mukaan ottaa säilöön vain huoltajansa kanssa ja tälle ehdotetaan säädettäväksi täsmälliset edellytykset, Esitetyt edellytykset ovat kannatettavia. Luonnos lähtee siitä, että lapsen säilössä pitäminen olisi mahdollisimman lyhytaikaista. Lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta  olisi vielä tehokkaampaa, että ajalle asetettaisiin enimmäiskesto, kuten esimerkiksi Ruotsin lainsäädännössä on tehty.

Pykälän soveltaminen liittyy alaikäisen turvapaikanhakijan iänmääritykseen. Lapsiasiavaltuutettu on useissa yhteyksissä tuonut esille alaikäisen turvapaikanhakijan nykyisen iänmäärityksen epäkohtia. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että iän määrityksessä ei tule tukeutua pelkkään oikeuslääketieteelliseen selvitykseen vaan iän määrityksessä tulisi YK:n Lapsen oikeuksien komitean suosituksen mukaisesti ottaa huomioon  kokonaisuutena  fyysiset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät  .
Iänmäärityksestä pelkästään oikeuslääketieteellisin perustein käydään parhaillaan useissa Euroopan maissa kriittistä keskustelua. Olisi tärkeää myös yhdenmukaistaa eri EU- jäsenmaissa sovellettavia iänmäärityksen käytäntöjä. Lapsen oikeuden loukkaukset Suomessa voivat aiheutua myös muiden EU-maiden viranomaisissa tehdystä virheellisestä iänmäärityksestä.

Yhtenä edellytyksenä lapsen säilöönotolle huoltajan kanssa on sosiaaliviranomaisen lausunto lapsen edun toteutumisesta. Lausunto tulee antaa kirjallisena. Tämä säännös korjaa nykyisen käytännön epäkohtia. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että lapsen etu tulee määritellä jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti harkiten.

Lapsiasiavaltuutettu painottaa vielä, että sosiaaliviranomaisen tulee selvittää lapsen oma mielipide osana sitä prosessia, jossa hän muodostaa käsityksensä lapsen edusta. Lain perusteluissa tulisi korostaa tarvetta lapsen oman mielipiteen selvittämiseen, koska nykyisin lausunto yksittäisen lapsen edusta saatetaan antaa edes tapaamatta lasta.

Tämän korostamiseksi olisi paikallaan 122 §:ssä tai sen perusteluissa viitata ulkomaalaislain 6 §:ään, jossa lapsen mielipiteen selvittämisestä säädetään. Ulkomaalaislain 6 § tulisi myös uudistaa lasten mielipiteen selvittämisen osalta vastaamaan kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevaa lakia sekä kotouttamislakia. Nämä molemmat viime vuosina uudistetut lait lähtevät siitä, että kaikenikäisten lasten mielipide tulee selvittää ennen heitä koskevan päätöksen tekemistä. Ulkomaalaislain 6 §:ssä lapsen mielipiteen selvittäminen rajautuu ensisijaisesti 12 vuotta täyttäneisiin.

123 §  Säilöön ottamisesta päättäminen ja säilöön otetun sijoittaminen
Pykälässä ehdotetaan kiellettäväksi säilöön otetun lapsen sijoittaminen poliisin tai rajavartioston pidätystiloihin, Tämä on kannatettavaa. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että näin on jo nyt pyritty toimimaan. Aivan täsmällistä tietoa nykytilanteesta ei kuitenkaan ole olemassa.

Lakiehdotus lähtee siitä, että jatkossa alaikäiset huoltajansa kanssa säilöönotetut sijoitetaan vain erityisiin ulkomaalaisten säilöönottoyksiköihin eli käytännössä Metsälän säilöönottoyksikköön. Lain perusteluissa tuodaan esille, että Metsälän säilöönottoyksikkö ei ole tiloiltaan lapsille ja perheille tarkoituksenmukainen ja sopiva. Lapsille ja heidän perheilleen ei ole yksikössä omia heidän tarkoitukseensa sisustettuja tiloja. Siksi lapsiasiavaltuutettu pitää erittäin tärkeänä, että Metsälän säilöönottoyksikön laajentaminen ja uudistaminen toteutuu lakiluonnoksessa ehdotetun mukaisesti. Tämä edellyttää uudistushankkeen huomioimista valtion talousarvioesityksessä.

Lakiluonnoksessa on tuotu esille, että säilöön otetuilla lapsilla ei nykyisin ole mahdollisuutta käydä koulua eivätkä heidän oikeutensa leikkiin ja vapaa-aikaan toteudu. Samalla kun yksin tulevien turvapaikanhakijoiden säilöönotto kielletään, tulee myös varmistaa koulun käynnin sekä leikin ja vapaa-ajantoiminnan mahdollisuudet huoltajiensa kanssa säilöönotettujen lasten osalta. Jatkossa tulee myös varmistaa vanhempien mahdollisuudet saada psykososiaalista tukea säilöönoton aikana.

Yleisestikin ottaen olisi tarpeen ottaa huomioon lastensuojelulain periaatteet myös turvapaikanhakijalasten ja heidän huoltajiensa kohdalla. Sekä yksin tulevalla että huoltajansa kanssa tulevalla turvapaikanhakijalapsella tulee olla mahdollisuus saada tukea ja suojelua samoin periaattein kuin suomalaisella lapsella ja hänen vanhemmillaan lastensuojelulain nojalla.

Jyväskylässä 11.5.2012

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Jaana Tervo
Lakimies[1]  Guidelines for the Alternative Care of Children, 15.9.2009
http://www.unicef.org/aids/files/UN_Guidelines_for_alternative_care_of_children.pdf