Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä


Sosiaali- ja terveysministeriölle 13.10.2014
Viite: 3225/2014

Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ehkäisevästä päihdetyöstä

Lausunto on annettu sähköisesti webropol-lomakkeella 13.10.2014. Lapsiasiavaltuutetun vastaukset
1 Onko luonnoksen perusteluihin oleellista lisättävää? Jos kyllä niin mitä:
Kommentoimme tässä kohdin esitysluonnosta yleisemmin, koska sille ei lomakkeessa ole varattu muuta kohtaa. Yksityiskohtaisiin perusteluihin kommentoimme tarvittaessa yksittäisiä pykäliä koskevissa "vapaa kommentointi" -kohdissa.

Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että ehkäisevä päihdetyö on erittäin tärkeää ja on olemassa selkeä tarve sekä ehkäisevän päihdetyön lisäämiselle että toiminnan yhdenmukaistamiselle ja tehostamiselle koko maan tasolla.

Ehkäisevä päihdetyö vaatii toimiakseen monialaista yhteistyötä.  Kuntakohtaiset erot ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ovat huomattavia.  Ehkäisevällä päihdetyöllä voidaan parhaimmillaan vaikuttaa koko väestön hyvinvointiin. Tämä toteutuminen vaatii ehdottomasti, että työtä tehdään yhtäläisin periaattein kaikissa kunnissa.

Ehkäisevä päihdetyö on tärkeää erityisesti lasten näkökulmasta. Vanhempien ja läheisten päihteiden käyttö vaikuttaa lapsen hyvinvointiin ja terveydentilaan sekä suoraan että välillisesti. Lapsen oma päihteiden käyttö on vahingollista hänen terveydelleen, kasvulleen ja kehitykselleen. Kaikille lapsille, asuinkunnasta riippumatta, on turvattava yhtäläiset mahdollisuudet elää päihteettömässä ympäristössä. Samalla tavoin, asuinkunnasta riippumatta, on tehokkaasti pyrittävä estämään kaikkien lasten päihteiden käytön aloittamista.

Lapsiasiavaltuutettu pitää erittäin valitettavana, että alkoholilain kokonaisuudistus ei toteutunut alkuperäisten suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. Lapsiasiavaltuutettu antoi lausunnon kokonaisuudistusta koskevaan arviomuistioon lokakuussa 2013 ( http://www.lapsiasia.fi/nyt/lausunnot/lausunto/-/view/1864908).  Lausunnossa kannatettiin arviomuistiossa esitettyjä ehdotuksia keskeisiksi toteuttamiskeinoiksi ja ehdotettiin lisäksi, että jatkovalmistelussa
  1. asetetaan lapsen oikeudet ja lapsen edun vahvemmin uudistuksen tavoitteiksi,
  2. käsitellään alaikäisiä omana erityisryhmänään, huomioiden sekä vanhempien ja muiden aikuisten alkoholin käytön, lapsen oman alkoholin käytön että yleisen alkoholinkäytön lapsille aiheuttamat haitat
  3. sisällytetään uudistukseen sen lapsivaikutusten arvioinnin.
Nämä esitetyt asiat ovat edelleen päteviä ja kannatettavia. Ne olisivat erinomaisia lähtökohtia myös ehkäisevän päihdetyön toteuttamiselle.

Nyt esitettävä ehkäisevän päihdetyön lainsäädännön kehittäminen on vain pieni osa arviomuistiossa esitetystä kokonaisuudesta, jolla ei kovinkaan paljon todennäköisesti muuteta tilannetta käytännössä. Siitä huolimatta pienetkin edistysaskeleet ovat kannatettavia. Samalla lapsiasiavaltuutettu kiirehtii kuitenkin alkoholilain kokonaisuudistuksen edistämistä.

Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista säilyttää ehkäisevää päihdetyötä koskeva erillislaki. Ehkäisevä päihdetyö sisältyy kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimiin. Näitä toimia säädellään useilla erillisillä laeilla, kuten esim. päihdehoitolaki, sosiaalihuoltolaki ja mielenterveyslaki. Ehkäisevän päihdetyö sisällyttäminen muita terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskeviin säädöksiin vaatisi huolellisen valmistelun, jotta ehkäisevä päihdetyö tulisi kattavasti säädeltyä ja siten, että se toimisi myös käytännössä sille asetetut tavoitteet saavuttaen. Tarvittaessa tätä vaihtoehtoa voitaisiin selvittää esimerkiksi alkoholilain kokonaisuusuudistuksen yhteydessä.

2 Onko ensimmäinen pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä ja ei

Vapaa kommentointi:
2 §:ssä määritellään sekä päihteet että ehkäisevä päihdetyö. 1 §:n teksti eroaa jossain määrin näistä määritelmistä vaikka ilmeisesti kummassakin tarkoitetaan samoja asioita.

Olisiko terminologiaa syytä yhdenmukaistaa tai kirjoittaa 1 § yksinkertaisesti esim. muotoon:

Julkinen valta huolehtii tämän lain mukaisesti ehkäisevästä päihdetyöstä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa" ?

3 Onko toinen pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä

Vapaa kommentointi:
Pykälän perusteluissa mainitaan ehkäisevän päihdetyön mahdollisuudet käsitellä dopingiin liittyviä terveydellisiä haittoja. Huomautus jää täysin irralliseksi. Asia on tärkeä ja erityisesti lapsille tulisi antaa tietoa doping-aineiden vaarallisuudesta ja mahdollisista pitkäaikaisistakin haittavaikutuksista kasvuun ja kehitykseen. Perusteluita olisi tarpeen täydentää tältä osin

4 Onko kolmas pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä

Vapaa kommentointi:
Lapsiasiavaltuutettu pitää hyvänä, että pykälässä ja sen perusteluissa on kiinnitetty huomiota päihteiden käytöstä aiheutuviin välillisiin haittoihin muille kuin käyttäjälle, huomioiden erityisesti käyttäjän lapset ja muu lähipiiri, mutta myös yleisemmin siitä aiheutuvat sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset. 5 Onko neljäs pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä

Vapaa kommentointi: -
6 Onko viides pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä

Vapaa kommentointi:
Lapsiasiavaltuutettu katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että ehkäisevää päihdetyötä toteuttamaan nimetään erityinen toimielin. Lisäksi on tärkeää, että yhteistyötä koordinoi nimetty henkilö.  Ehkäisevä päihdetyö on laaja kenttä erilaisia toimenpiteitä, jotka edellyttävät koordinaatiota ja erityisesti tehokasta yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta se toimisi tuloksekkaasti.Lapsiasiavaltuutettu esittää huolensa siitä, kuinka kunnat käytännössä tulisivat huolehtimaan koordinoijan tehtävästä. Esitysluonnokseen sisältyvä eriävä mielipide tuo esiin selkeän vastustuksen kuntatasolta.

Kunnilla on laaja harkintavalta, miten he ko. toiminnot järjestävät. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaarana, että koordinaattorin tehtävään ei panosteta siinä määrin kuin se ehkäisevän päihdetyön tavoitteiden toteutumiseksi olisi tarpeen.

HUOM. Alkoholilain kokonaisuudistuksen peruuntumisen vuoksi kuudes pykälä poistetaan esityksestä.
Vapaa kommentointi:
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että olisi tärkeää sisällyttää esitysluonnokseen säännös, jossa huomioidaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Erityisesti olisi huolehdittava siitä, että lapset ja nuoret olisivat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ehkäisevää päihdetyötä.

Uudistettavassa kuntalaissa ollaan vahvistamassa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, erityisesti myös nuorten osallisuutta. Näitä keinoja voitaisiin yhtälailla hyödyntää ehkäisevän päihdetyön edistämiseksi.

7 Onko seitsemäs pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä ja ei

Vapaa kommentointi:
Lapsiasiavaltuutettu on esittänyt muutosehdotukset ko. §:ien kohdalla.

8 Onko kahdeksas  pykälä tarkoituksenmukainen?
Kyllä ja ei

Vapaa kommentointi:
Lapsiasiavaltuutettu on esittänyt muutosehdotukset ko. §:ien kohdalla.

Jyväskylässä 13.10.2014

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander
Lakimies