Sosiaali- ja terveysministeriölle 10.2.2011

VIITE
STM008:00/2011

ASIA
Lapsiasiavaltuutetun lausunto; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 33 §:n muuttamiseksi

KESKEISET EHDOTUKSET
Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että alkoholilain 33 §:ää muutetaan siten, että mietojen alkoholijuomien televisio- ja radiomainonta on kielletty klo 7-23 välisenä aikana. Lisäksi pykälään ehdotetaan uutta 7 momenttia, joka tiukentaisi alaikäisiin kohdistuvan mainonnan määritelmää. Ehdotettu uusi 8 momentti tarkentaisi pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaista kieltoa luoda mainoksissa kuvaa, että alkoholinkäyttö edistää sosiaalista ja seksuaalista menestystä.

LAUSUNTO
Lapsiasiavaltuutettu viittaa myös 31.8.2010 antamaansa lausuntoon alkoholimainontaa selvittäneen työryhmän muistiosta.

YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan  lapsen etu on asetettava ensisijaiseksi kaikissa lainsäädäntöelinten toimissa (artikla 3.1). Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu, jota tulee kunnioittaa ja tukea (artiklat 5 ja 18). Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun (artiklat 6 ja 36) sekä parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan (artikla 24).

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea on Suomen kolmannen määräaikaisraportin johdosta antamissaan johtopäätöksissä vuonna 2005 suositellut, että sopimusvaltio vahvistaa lasten ja nuorten terveyteen, erityisesti lasten alkoholinkäyttöön, kohdistuvia toimenpiteitä  [1].

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi alkoholilain 33 §:n muuttamiseksi todetaan yleisperusteluosiossa, että alaikäiset tavoittavaan alkoholin mainontaan on ollut valvontaviranomaisten vaikea puuttua. Käsillä olevat  ehdotukset mainonnan  rajoittamiseksi eivät lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan ole riittäviä valvontaongelmien ratkaisemiseksi. Lapsiasiavaltuutettu esittääkin edelleen, että alkoholijuomien mielikuvamainonta kiellettäisiin kokonaan, kuten eduskunnassa jätetyssä, yli sadan kansanedustajan allekirjoittamassa aloitteessa esitetään (LA 51/2010 vp). Sallittu alkoholimainonta rajattaisiin tällöin vain tuotetietojen antamiseen.

Ehdotetussa 33 §:n 8 momentissa luetellut rajoitukset ovat riittämättömiä ja jättävät edelleen varaa tulkinnoille. Ehdotuksen mukaiset täsmennykset eivät riitä poistamaan mm. tulkinnanvaraisuutta sen suhteen, milloin mainonta on suunnattu alaikäisille. Usein alkoholijuomien mainonta on suunnattu nuorille aikuisille, eikä ole aina selvää, miten erotetaan nuori alaikäinen nuoresta aikuisesta. Lapset ja nuoret itse kokevat, että alaikäinen mielellään samastuu nuoriin aikuisiin ja ihannoi samankaltaisia asioita (esim. musiikki ja harrastukset)  [2].

Myöskään mainontakiellon ulottaminen televisiossa ja radiossa klo 23:een ei ole riittävää. Lapset ja nuoret altistuvat alkoholin mainonnalle arkiympäristössään muutoinkin kuin television tai radion kautta. Lapset ja nuoret myös itse kokevat, että alkoholimainonta tavoittaa heitä yleisesti muuallakin kuin televisiossa, esim. ulkomainonnassa ja Internetissä.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että  lapsilla on oikeus suojeluun alkoholin käytön aiheuttamilta haitoilta. Alkoholin mainonnan on todettu vaikuttavan alkoholinkäyttöä edistävästi erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotka kehitystasonsa mukaisesti ovat alttiita kaikelle markkinoinnille. Varhainen alkoholinkäyttö puolestaan on haitallista lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle ja aiheuttaa sosiaalisia haittoja (esim. lisääntynyt syrjäytymisen riski). Selvityksissä on todettu, että suomalaislapset ja -nuoret aloittavat alkoholinkäytön keskimääräistä aikaisemmin.

Siten lapsiasiavaltuutettu katsoo, että  esitetyt muutokset eivät ole riittäviä, vaan alkoholimainonta tulisi rajoittaa koskemaan pelkkiä tuotetietojaTelevisiossa ja radiossa alkoholimainonta tulisi kieltää kokonaan eli siellä ei tulisi voida esittää myöskään tuotetietoihin perustuvaa mainontaa. TV:n osalta vastaava linjaus on voimassa esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa.  Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa vielä alkoholilakiin lisäystä, jonka mukaan  myös alkoholin tuotemainonnan osalta alaikäiset yleisesti tavoittava markkinointi katsotaan hyvän tavan vastaiseksi.

Lapsiasiavaltuutetun näkökulmasta lakialoitteen 51/2010 vp (Kerola ym.) sisältämä lakiehdotus olisi parempi pohja asian käsittelylle kuin nyt käsillä oleva hallituksen esitys.

Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että tupakanvastaisessa työssä on saavutettu hyviä tuloksia sillä, että mainonta on täysin kielletty. Alkoholihaittojen torjumiseksi tulisi harkita samaa myös alkoholin osalta.

Jyväskylässä 10.2.2011

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu 

Jaana Tervo
Lakimies      [1] Loppupäätelmä 35:  Nuorison terveyttä koskevan yleiskommentin nro 4 (2003) valossa komitea suosittelee, että sopimusvaltio vahvistaa lasten ja nuorten terveyteen, erityisesti lasten alkoholinkäyttöön, kohdistuvia toimenpiteitä ja kehittää edelleen terveysohjelmiaan, joiden tulisi kohdistua muun muassa nuorten terveellisten elämäntapojen edistämiseen.
[2] Lapsiasiavaltuutetun työn tukena toimivan lasten ja nuorten neuvonantajaryhmän näkemyksiä ja kokemuksia alkoholin mielikuvamainonnasta, ks. lapsiasiavaltuutetun 31.8.10 antama lausunto.