OIKEUSMINISTERIÖLLE 30.9.2011 
ASIA
Lausuntopyyntö oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnöstä  Rikosrekisteritietojen säilyttäminen ja luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä. Mietintöjä ja lausuntoja 31/2011.

VIITE
OM 22/41/2010

LAUSUNTO
Oikeusministeriö on pyytänyt lapsiasiavaltuutetulta lausuntoa yllä mainitusta mietinnöstä. Työryhmä esittää, että EU-puitepäätös 2009/315/YOS pannaan kansallisesti täytäntöön mm. säätämällä laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (  EU-rekisterilaki) ja muutetaan rikosrekisterilain 6 §:ää.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus. Lapsiasiavaltuutettu on tarkastellut työryhmän ehdotuksista erityisesti ehdotetun EU-rikosrekisterilain 15 § ja 20 §:ää ja rikosrekisterilain 6 §:ää sekä niiden perusteluja.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikissa lainsäädäntöelinten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaiseksi otettava huomioon lapsen etu (3 artikla). Sopimusvaltion velvollisuus on suojella lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Tämän toteuttamiseksi tulee erityisesti ryhtyä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin kansallisiin sekä kahden- ja monenvälisiin toimenpiteisiin (34 artikla).

Lapsiasiavaltuutettu pitää hyvänä, että työryhmä on ottanut tavoitteekseen lapsen suojelemisen useissa kohdin mietinnön perusteluita ja tekemissään lainsäädäntöehdotuksissa. Rikosrekisteritietojen vaihtamisen helpottaminen jäsenmaiden välillä edesauttaa tavoitetta ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa rikollisuutta. Lapsiasiavaltuutettu kannattaa työryhmän ehdotuksia.

Jyväskylässä 30.9.2011

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu  

Jaana Tervo
Lakimies